Briefjes

Toekomst Gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI)

Gerelateerde thema's

Het systeem waarmee overheidsinstanties (gemeenten, het UWV en de SVB) binnen het domein Werk en Inkomen gegevens met elkaar uitwisselen, is aan vernieuwing toe. Want maatschappelijke, beleidsmatige en technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan het stelsel. Binnen dit project onderzoeken we hoe het stelsel toekomstgericht kan worden vormgegeven. Daarbij is de individuele burger het belangrijkste uitgangspunt.

Doel

Binnen het domein Werk en Inkomen wordt stapsgewijs gewerkt aan een toekomstbestendig stelsel voor gegevensuitwisseling. Waarbij de burger regie en zeggenschap over zijn eigen gegevens krijgt.

Beschrijving

Sinds de totstandkoming van het huidige stelsel gegevensuitwisseling binnen het domein Werk en Inkomen zijn een aantal veranderingen opgetreden. Denk daarbij onder meer aan nieuwe techniek, vergaande borging van privacy, en de groeiende behoefte aan integrale dienstverlening.  Om in die behoeften te voorzien moet het huidige systeem worden gemoderniseerd tot een duurzaam, robuust en toekomstbestendig stelsel. Onder leiding van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verkennen beleidsmakers en –uitvoerders in de keten nieuwe vormen van gegevensuitwisseling.

Inhoud en uitgangspunten

Het uitgangspunt bij het nadenken over (en bouwen aan) een nieuw stelsel voor gegevensuitwisseling is de individuele burger. Die krijgt zeggenschap en regie over zijn gegevens, door middel van:  Inzage: de burger ziet welke gegevens over hem beschikbaar zijn.  Inzicht: de burger wordt geïnformeerd over wat die gegevens betekenen voor zijn situatie (denk aan: voorzieningen, regelingen, wetgeving). En weet zo welke mogelijkheden en te nemen acties er zijn.   Hergebruik: de burger kan andere partijen (publieke én private) toestemming geven om zijn gegevens te gebruiken. Voor de minder digitaal vaardige burger blijft persoonlijke dienstverlening beschikbaar.

Werkwijze

Het project ‘Toekomst Gegevensuitwisseling Werk en Inkomen’ werkt in fasen. Stapsgewijs ontwikkelen we voorzieningen voor burgers die inzage, inzicht en hergebruik mogelijk maken. Met pilots onderzoeken we wat daarvoor nodig is op het gebied van beleid, techniek, (wettelijke) regels en afspraken. De nieuwe mogelijkheden worden náást het bestaande systeem verkend. Daarbij wordt steeds getoetst: wat werkt wel, en wat niet?