Publiek

Ketenbureau i-Sociaal Domein

Gerelateerde thema's

Gemeenten en zorgaanbieders werken samen om de beste zorg en ondersteuning te leveren aan inwoners. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein faciliteert en ondersteunt hen bij de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. Onder andere door het vereenvoudigen van het proces van inkoop en aanbesteden tot verantwoording en het terugdringen van de administratieve lasten waardoor gemeenten en zorgaanbieders meer tijd en geld kunnen besteden aan de daadwerkelijke zorg en ondersteuning. Ook draagt het Ketenbureau i-Sociaal Domein bij aan het bevorderen van het strategisch partnerschap tussen gemeenten en zorgaanbieders. 

Doel

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein is de plek waar gemeenten en zorgaanbieders samenwerken aan een krachtige en toekomstbestendige uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. 

Samenwerkingspartners

Opdrachtgevers: Stuurgroep i-Sociaal Domein. Deze stuurgroep bestaat uit: ministerie van VWS, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Valente, ActiZ en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) 

Project- of uitvoeringspartner(s): Inlichtingenbureau, VECOZO (Veilige communicatie in de zorg), Zorginstituut Nederland, gemeenten, zorgaanbieders, softwareleveranciers, ketenpartners 

Beschrijving

De jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning is een complex veld van 342 gemeenten en meer dan 8.000 zorgaanbieders. Als die allemaal hun eigen systematiek van contractering, facturering en verantwoording hanteren, is de administratieve last niet te overzien en kost samenwerking en afstemming veel tijd.  

In het Ketenbureau i- Sociaal Domein werken gemeenten en zorgaanbieders samen om de uitvoering eenvoudiger en eenduidiger te maken. Zonder dat dit ten koste gaat van de beleidsruimte van gemeenten op gebied van innovatie, samenwerking en transformatie. Ook draagt het Ketenbureau bij aan een betere afstemming tussen beleid en uitvoering en ondersteunen ze gemeenten en zorgaanbieders bij het strategisch partnerschap.  

Het Ketenbureau bundelt kennis en inzichten uit de praktijk, organiseert de dialoog tussen gemeenten en zorgaanbieders en tussen beleid en uitvoering en het creëert draagvlak en commitment voor nieuwe werkwijzen. Ook signaleert ze knelpunten die ontstaan in de uitvoeringspraktijk.  

Project ‘Contractstandaarden’ 

Door de grote diversiteit in contracten kost de administratie veel tijd bij het opstellen, uitvoeren, naleven en verantwoorden van de gemaakte afspraken. Voor de Jeugdwet is het Ketenbureau i-Sociaal Domein daarom aan de slag met contractstandaarden. De projectgroep richt zich op bepalingen in een contract van niet-beleidsmatige aard. Zo wordt onnodige diversiteit weggenomen zonder dat dit ten koste gaat van de beleidsruimte van gemeenten op bijvoorbeeld het gebied van innovatie, samenwerking en transformatie. Hierdoor wordt de administratie en uitvoering een stuk eenvoudiger en overzichtelijker. En ontstaat er meer ruimte bij gemeenten en aanbieders voor visievorming, beleidsontwikkeling en uitvoering in partnerschap. Ook komt er meer tijd en geld beschikbaar voor zorg en ondersteuning. Naar verwachting komen de contractstandaarden in de tweede helft van 2022 beschikbaar. Volgt het project op: www.i-sociaaldomein.nl/contractstandaarden.  

Meer weten?

Op de hoogte blijven van de activiteiten van het Ketenbureau i-Sociaal Domein? Abonneer u op de i-Sociaal domein Update die circa eenmaal in de drie weken verschijnt en volg het Ketenbureau op LinkedIn

Heeft u vragen? Stuur een mail naar ketenbureau@i-sociaaldomein.nl.