Politie

Datavoorziening Onregelmatigheden Op de Kaart (Ondermijning)

Project

Gerelateerde thema's

Het bestrijden van ondermijnende criminaliteit is een beleidsprioriteit van veel gemeenten. Data kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in ondermijningsvraagstukken. De Datavoorziening Onregelmatigheden Op de Kaart (DOOK) geeft gemeenten op basis van data inzichten in onregelmatigheden. Onregelmatigheden zijn situaties waarin ’iets niet klopt’. In sommige gevallen kunnen dat onjuistheden in registraties zijn. Het kan ook zijn dat uit nader onderzoek blijkt dat er sprake is van ondermijnende activiteiten. 

Doel van dit project

VNG helpt gemeenten bij de aanpak van ondermijningsvraagstukken met behulp van de Datavoorziening Onregelmatigheden Op de Kaart (DOOK). DOOK toont digitale kaarten met gedetailleerde lokale en landelijke data om ondermijningsvraagstukken aan te kunnen pakken op een manier die de rechtmatigheid van het gebruik van data waarborgt. DOOK verschaft gemeenten een betere informatiepositie voor ondermijningsaanpak. 

Beschrijving

Uit eerdere projecten kwam naar voren dat gemeenten behoefte hebben aan ondersteuning op datagedreven werken in het veiligheidsdomein. Ook is er behoefte aan gedetailleerde lokale data op kaarten om ondermijningsvraagstukken aan te kunnen pakken. 

DOOK ziet eruit als een gewone digitale kaart, maar is opgebouwd uit meerdere ‘kaartlagen’ met verschillende gegevens over de buurten en wijken in de gemeente. Navigatie door de eigen gemeente (of daarbuiten) is eenvoudig en herkenbaar voor iedereen die digitale kaarten heeft gebruikt. 

DOOK staat niet los op zichzelf, maar sluit aan bij eerdere initiatieven zoals het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) en Model Privacy Protocol. DOOK maakt slim gebruik van bestaande data uit de gemeentelijke basisregistraties. Door verschillende kaartlagen te combineren kunnen inzichten ontstaan die niet eerder waarneembaar waren. De huidige scope van DOOK is de bestuurlijke handhaving op vergunningen op bedrijventerreinen. 

Hoe implementeren 

In DOOK zal relevante lokale geografische data alleen toegankelijk zijn voor functionarissen van gemeenten die toegang krijgen op basis van een wettelijke taak, rol en functie. Lokale kennis en expertise zullen nodig zijn om te beoordelen of en zo ja, in welke mate het ondermijning betreft en hoe het handhavingstraject er uit ziet. 

Om DOOK in te kunnen zetten zijn duidelijke inzichten in de juridische kaders nodig om deze data toe te kunnen toepassen in relatie tot geldende wetgeving. Om goed aan te sluiten bij de gemeentelijke uitvoering, begint het project met data binnen de gemeentegrenzen. Ondersteuning in de tussengemeentelijke datadeling ligt bij Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s). 

Aanvullende informatie 

DOOK is gebouwd op basis van de datavoorziening datagedreven beleid, voor het gebruik van data in het aanpakken van ondermijningsvraagstukken binnen juridische kaders in relatie tot geldende wetgeving. 

DOOK bouwt verder op de Citydeal Zicht Op Ondermijning, met meer detaillering in de kaarten. Dit is mogelijk omdat het lokale data betreft die binnen de gemeente onder strikte voorwaarden ontsloten wordt voor gebruik in de aanpak van ondermijningsvraagstukken.