Handhavers lopen door de straat

Datavoorziening Onregelmatigheden Op de Kaart (Ondermijning)

Gerelateerde thema's

Het bestrijden van ondermijnende criminaliteit is een beleidsprioriteit van veel gemeenten. Data kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in ondermijningsvraagstukken. De Datavoorziening Onregelmatigheden Op de Kaart (DOOK) geeft gemeenten op basis van data inzichten in onregelmatigheden. Onregelmatigheden zijn situaties waarin ’iets niet klopt’. In sommige gevallen kunnen dat onjuistheden in registraties zijn. Het kan ook zijn dat uit nader onderzoek blijkt dat er sprake is van ondermijnende activiteiten.

Doel

VNG helpt gemeenten bij de aanpak van ondermijningsvraagstukken met behulp van de Datavoorziening Onregelmatigheden Op de Kaart (DOOK). DOOK toont digitale kaarten met gedetailleerde lokale data om ondermijningsvraagstukken aan te kunnen pakken op een manier die de rechtmatigheid van het gebruik van data waarborgt. DOOK verschaft gemeenten een betere informatiepositie voor ondermijningsaanpak. 

Beschrijving

Uit eerdere projecten kwam naar voren dat gemeenten behoefte hebben aan ondersteuning op datagedreven werken in het veiligheidsdomein. Ook is er behoefte aan data op objectniveau om ondermijningsvraagstukken aan te kunnen pakken.

DOOK is opgebouwd uit meerdere ‘kaartlagen’ met verschillende gegevens over objecten en gebieden in de gemeente. DOOK sluit aan op de methodiek beschreven in de handreikingen voor het opbouwen van een informatiebeeld, zoals opgesteld door Taskforce RIEC Brabant-Zeeland en Avans Hogeschool. DOOK maakt slim gebruik van bestaande data uit open bronnen en basisregistraties. Door verschillende kaartlagen te combineren kunnen inzichten ontstaan die niet eerder waarneembaar waren. De huidige scope van DOOK is de bestuurlijke handhaving op vergunningen op bedrijventerreinen en de autobranche. 

Gebruik

In DOOK is lokale geografische data alleen toegankelijk voor functionarissen van gemeenten die toegang krijgen via een DOOK-account op basis van een wettelijke taak, rol en functie. Lokale kennis en expertise zullen nodig zijn om te beoordelen of en zo ja, in welke mate het ondermijning betreft en hoe het handhavingstraject eruitziet. De openbare versie van DOOK is toegankelijk zonder account en bevat slechts openbare data.

Pilot

Bij wijze van pilot wordt DOOK gebruikt door een selecte groep gemeenten. Het gebruik van DOOK wordt geëvalueerd en het product wordt in samenwerking met de gemeenten verder ontwikkeld. Het doel van de pilot is om de gebruikersgroep stap voor stap uit te breiden en DOOK als datavoorziening steeds beter af te stemmen op de informatiebehoefte van de gemeenten.

Bij de implementatie van DOOK wordt zorgvuldig aandacht besteed aan privacy en ethische aspecten. Onderdeel van de pilot is een workshop begeleidingsethiek in samenwerking met het ECP. De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) heeft met betrekking tot de techniek en het gebruik ervan een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd.

DOOK is gebouwd op basis van de datavoorziening datagedreven beleid, voor het gebruik van data in het aanpakken van ondermijningsvraagstukken binnen juridische kaders. DOOK bouwt verder op de Citydeal Zicht Op Ondermijning, met meer detaillering in de kaarten. Dit is mogelijk omdat het data betreft die binnen de gemeente onder strikte voorwaarden ontsloten worden voor gebruik in de aanpak van ondermijningsvraagstukken.

Contact

Voor vragen met betrekking tot DOOK kunt u mailen naar vip@vng.nl