Sorteren
Doel van de aanpak is om de speelruimte van ondermijnende criminaliteit verder te verkleinen.
Met het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan De Wolden 2020-2023 geven de burgemeester en het college invulling aan de regierol van de gemeente en de wettelijke taken van de burgemeester.
Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.