Sorteren
Amstelveen telt al decennia een grote internationale gemeenschap. De laatste jaren is de samenstelling echter veranderd. Dat verandert de opgave in de gemeente, ook omdat meer gebruik wordt gemaakt van publieke voorzieningen. De gemeente heeft steekproefsgewijs inwoners uitgenodigd om ervaringen...
De aanpak van de gemeente Gouda is een uitvoeringsagenda gericht op samenleven en de diverse stad zo inclusief mogelijk te maken. De gemeente richt zich op de energie in de stad en probeert te versterken en verbinden.
In november 2017 heeft de gemeente Schiedam de motie ‘Diversiteit als Rijkdom’ aangenomen. Een van de andere uitwerkingen van de motie ‘Diversiteit als Rijkdom’ is het organiseren van een stadsconferentie diversiteit. Deze conferentie heeft op 20 juni 2019 plaatsgevonden.
De gemeente Woerden zet in op het doorbreken van het denken in groepen. Hiervoor in de plaats brengt de gemeenten mensen samen op basis van interesses en talenten. Door ontmoeting en gesprek te stimuleren wil Woerden de samenleving ‘diversiteitsproof’ maken...
Dit plan gaat over het benutten van kansen op het gebied van werkgelegenheid en werkloosheidsbestrijding. Het herstellen en het voorkomen van aardbevingsschade leidt in de provincie Groningen immers tot extra werkgelegenheid.
Meierijstad is één van de gemeenten waar de toenemende vraag naar arbeidsmigranten het bestuur noopt nieuwe maatregelen te nemen.