Wat zijn de uitgangspunten en voorwaarden van het (fysiek) opslaan van prints van Suwinet-Inkijk pagina’s in dossiers?

Uitgangspunten

 • Partijen moeten er op kunnen vertrouwen dat “hun” gegevens zorgvuldig en controleerbaar
  worden behandeld.
 • Bij interne controle mag Suwinet-Inkijk niet geraadpleegd worden (geen toegang tot Suwinet-
  Inkijk). Wel kan een print bekeken worden die ten tijde van de aanvraag is geprint en is
  opgeslagen in een dossier t.b.v. de interne controle.
 • Printen van pagina’s uit Suwinet-Inkijk mag en prints mogen opgeslagen worden. Maar alleen
  als dit op een veilige manier gebeurt en als we er voor zorgdragen dat de prints alleen worden
  gebruikt voor de uitvoering van de Participatiewet.

Voorwaarden waaronder het bewaren en opslaan van uitdraaien/prints van pagina’s uit Suwinet-Inkijk is toegestaan zijn:

 1. De prints worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de Participatiewet.
 2. Er mogen niet meer gegevens worden vastgelegd of uitdraaien/prints worden gemaakt dan
  strikt noodzakelijk (toereikend, ter zake dienend, niet bovenmatig).
 3. De gegevens (prints) mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.
 4. Prints die voor een bezoek/intake voor een cliënt worden gemaakt en niet door de cliënt
  worden meegenomen, moeten worden vernietigd.
 5. Onrechtmatige toegang, onrechtmatige of doel overschrijdende verwerking moet worden
  tegengegaan.
 6. Alleen medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de wettelijke taken die vallen onder
  de Participatiewet, IOAW en IOAZ en de kwaliteitsmedewerker (controle dat aanvragen op de
  juiste manier zijn behandeld en op de rechtmatigheid van de uitkering) mogen toegang
  hebben tot deze gegevens/prints.
 7. Anderen, bijvoorbeeld medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de WMO etc.
  hebben geen toegang tot deze gegevens/prints.
 8. Gegevens/prints mogen niet onbeheerd op het bureau of beeldscherm achterblijven.
 9. Voor zover niet gedigitaliseerd worden de dossiers, waarin de uitdraai/print wordt opgeslagen,
  bewaard in een kast die na werktijd of bij het verlaten van de werkplek wordt afgesloten.
 10. Het raadplegen van een fysiek dossier moet controleerbaar worden vastgelegd. Vastgelegd
  wordt wie, wanneer, welke gegevens heeft geraadpleegd en met welk doel of doeleinden
  (compleet met handtekening).
 11. De verantwoordelijkheid voor een juiste naleving ligt te allen tijde bij het college van
  burgemeester en wethouders en namens deze bij het betreffende organisatieonderdeel.
 12. De medewerker Planning &Control en/of de Security Officer Suwinet zijn belast met de periodieke controle op de naleving van deze voorwaarden.