Waarin verschilt de Whitelist van de Verwijsindex DKD?

Een vraag die we als team implementatie “Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet (BVGS)” hebben ontvangen, is of de bestanden die gemeenten aan het Inlichtingenbureau leveren, niet ook als Whitelist bestand kunnen dienen. Een begrijpelijke vraag aangezien hergebruik tot hogere efficiency zou kunnen leiden.

Het is echter helaas niet mogelijk de bestanden van de Verwijsindex te gebruiken voor de Whitelist vanwege verschillen tussen beide bestanden op de volgende punten.

  • Beleid en wettelijk regime
  • Scope/afbakening
  • Actualisatie bestanden

Beleid en wettelijk regime
Vanuit beleidsoogpunt is belangrijk dat de Whitelist is bedoeld als lokaal beleid en dat gemeenten hiermee zelf in staat zijn te bepalen voor welke doelgroepen het opvragen van gegevens via Suwinet mogelijk wordt gemaakt. De verwijsindex biedt gemeenten niet die lokale beleidsinvulling en flexibiliteit voor onder meer doelgroepen en actualiteit van gegevens. Het doel van de Verwijsindex is wezenlijk anders. De Verwijsindex DKD is ingesteld als wettelijke verplichting voor gemeenten om periodiek bestanden aan te leveren aan het Inlichtingenbureau (IB). Deze bestanden kennen een vaste definitie. Onderliggend hebben gemeenten met IB een bewerkersovereenkomst afgesloten voor deze gegevensuitwisseling. Zowel de huidige wettelijke verplichting als de bewerkersovereenkomst bieden op dit moment niet de mogelijkheid de Verwijsindex te hergebruiken als Whitelist. Daarmee is de doelbinding van de Verwijsindex beperkt tot alleen het gebruik in het kader van het DKD door het Inlichtingenbureau.

Scope
De scope van de Whitelist wijkt af van de scope van de Verwijsindex. Voor de Whitelist wordt als advies meegegeven een selectie te maken met: lopende uitkeringen, beëindigde uitkeringen, terugvordering & verhaal. Een gemeente kan vervolgens zelf bepalen of onderhoudsplichtigen, re-integratie van niet-uitkeringsgerechtigden op de Whitelist worden opgenomen en hoeveel tijd na het beëindigen van de uitkering wordt meegenomen.
In de Verwijsindex zijn deze parameters vastgelegd voor alle gemeenten op dezelfde manier.

Actualisatie bestanden
Zowel de Whitelist als de Verwijsindex DKD dient periodiek te worden geactualiseerd door gemeenten. Voor beide voorzieningen zijn een uploadvoorziening en een voorziening voor geautomatiseerde berichten beschikbaar. Voor de goede orde: Er zijn momenteel slechts twee leveranciers die het geautomatiseerd bijwerken van de Verwijsindex DKD ondersteunen (Centric, Wigo4it).

Veel gemeenten actualiseren de Verwijsindex DKD op maandelijkse basis. Deze frequentie maakt dat veel vaker gebruik zou moeten worden gemaakt van de Escape-mogelijkheid dan in de situatie waarin de gemeente periodiek (per dag of per week) de Whitelist actualiseert. Ook door een andere inhoudelijke afbakening zou de gemeente vaker gebruik moeten maken van de escape-rol. Door vaker de Whitelist te actualiseren zorgt de gemeente ervoor dat onder meer nieuwe aanvragen sneller vanuit een nieuwe dienstverleningsrelatie worden toegevoegd aan de Whitelist.

Huidige technologie
Wanneer de bovenstaande punten niet of beperkter zouden spelen, zou het voor hergebruik van de verwijsindex ook nodig zijn dat er een voorziening komt tussen Inlichtingenbureau en BKWI voor het doorleveren van het Verwijsindex-bestand. De flexibiliteit van een dergelijke voorziening (de ene gemeente wil een eigen definitie van de Whitelist maken, de andere neemt de Verwijsindex over) leidt tot grote complexiteit en bijbehorende risico’s in ontwikkeling en beheer.