Is het toegestaan om, al bij de gemeente aanwezige, informatie beschikbaar te stellen?

Volledige vraag
Voor het bevragen van gegevensbronnen moet ik mij houden aan de doelbinding (wettelijk verankerd). Maar hoe zit het nu met het beschikbaar stellen van informatie die ik als gemeente al heb ingewonnen, voor andere taken (hergebruik)?

Antwoord
Ook voor het beschikbaar stellen van informatie die u als gemeente al heeft, is men gebonden aan de Wet beschermings persoonsgegevens. In de kabinetsvisie over privacy staat hier een en ander over geschreven. De visie stelt dat de hulpvraag van de burger leidend is. Op basis van de vraag en de informatie die de burger geeft, kan het klantbeeld worden bepaald. Het is niet de bedoeling dat er voorafgaand aan een hulpvraag al een integraal klantbeeld wordt opgesteld op basis van beschikbare informatie.

De noodzakelijke gegevensverwerking is sterk situationeel. De professionele inschatting telt. Voor een simpele en enkelvoudige vraag is het niet noodzakelijk om gegevens op te vragen (uit gegevens die binnen de gemeente beschikbaar zijn of via externe partijen) maar wanneer er sprake is van een multiprobleemsituatie kan het wel noodzakelijk zijn om meer informatie te verzamelen.

Door triagemomenten in het proces in te richten kan de professional op verschillende momenten een afweging maken over de noodzakelijke gegevensverwerking (noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit). In de Factsheet Triage staat beschreven waarom triage belangrijk is en welke triagemomenten er onderscheiden worden in het sociaal domein.