Waarom is het voor gemeenten nodig de model-ASV te implementeren?

Subsidieverstrekking moet een wettelijke grondslag hebben waarin de te subsidiëren activiteiten staan vermeld, enkele uitzonderingen daargelaten (artikel 4:23 eerste lid Awb). Voor gemeenten is die wettelijke grondslag een verordening. De VNG heeft hiertoe een model Algemene subsidieverordening opgesteld (hierna te noemen: de Model ASV 2013).  Bij het opstellen van de Model ASV 2013 is als uitgangspunt genomen dat de administratieve lasten voor verstrekker en ontvanger zo laag mogelijk moeten zijn. Omdat in de Model ASV 2013 zelf geen te subsidiëren activiteiten staan vermeld is er daarnaast een nadere regel, ofwel subsidieregeling, nodig. De bevoegdheid om nadere regels te stellen is via artikel 3 van de Model ASV 2013 aan het college gedelegeerd. Bij de Model ASV 2013 is als bijlage een Model Subsidieregeling gevoegd.