Welke bevoegdheden zijn in er de wet geregeld voor fractievertegenwoordigers?

De positie van fractievertegenwoordigers (ook wel burgerraadsleden) is niet uitdrukkelijk in de Gemeentewet geregeld. Fractievertegenwoordigers zijn niet gekozen als raadslid. In de praktijk vervullen zij wel vergelijkbare werkzaamheden, met name in raadscommissies en binnen de fractie. Leden van een raadscommissie hoeven geen raadslid te zijn. Voor de benoeming van burgerraadsleden wordt vaak als eis gesteld dat deze bij de laatste verkiezingen wel op een lijst hebben gestaan. In onze Modelverordening op de raadscommissies is hier aandacht voor, zie art. 4 van de modelverordening en de daarbij behorende toelichting. Zo staat in de toelichting dat steunfractieleden, net als raadsleden moeten voldoen aan de artikelen 10, 11, 12 en 13 van de Gemeentewet. Zo moet men 18 jaar zijn, ingezetene van de betreffende gemeente en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Men maakt al zijn functies openbaar en bekleedt niet één van de functies genoemd in artikel 13 (onverenigbaarheid van functies). Het ligt daarom voor de hand ook bij de benoeming van niet-raadsleden gebruik te maken van een geloofsbrievenonderzoek.