Ten behoeve van een project dient de gemeente een document te overleggen waarin wordt bevestigd dat de gemeente inderdaad een publiek orgaan is. Waar kan de gemeente een dergelijke verklaring/document krijgen?

Een dergelijk document is niet nodig. Artikel 2:1 lid 2 BW  bepaalt dat een gemeente rechtspersoonlijkheid bezit. Het is een openbaar lichaam. Artikel 124, eerste lid Grondwet bepaalt dat voor gemeenten en provincies de bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake hun huishouding aan hun besturen wordt overgelaten. De bestuurlijke organisatie van de gemeente en haar taken en bevoegdheden zijn nader vastgelegd in de gemeentewet. Omdat het algemeen bekend is wat de juridische status van een gemeente is, zijn de gevraagde documenten vermoedelijk niet voor de gemeente bedoeld. Wellicht is het bedoeld voor zgn. b bestuursorganen (artikel 1:1, eerste lid onder b Awb), hier wordt soms wel getoetst of het als een bestuursorgaan kan worden aangemerkt.