Mag een individueel raadslid beroep aantekenen tegen een besluit van de gemeenteraad met betrekking tot een bestemmingsplan?

Het is toegestaan voor een raadslid om beroep aan te tekenen tegen een besluit van de raad. In artikel 15 Gemeentewet is een aantal handelingen opgenomen, dat door een lid van de raad niet mag worden verricht. Deze handelingen zijn met het oog op de rechtszekerheid zo duidelijk mogelijk omscchreven. Bovendien is de lijst limitatief.

Uit artikel 15 Gemeentewet blijkt derhalve dat het een raadslid is toegestaan bezwaar of beroep aan te tekenen tegen een besluit inzake een bestemmingsplan, ook al is het betreffende raadslid belanghebbende. Dat blijkt ook uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit 2014.

Het is een raadslid echter niet toegestaan om in deze kwestie te deel te nemen aan de beraadslagingen en de stemming over het besluit. Het raadslid had zich op grond van vigerende jurisprudentie moeten onthouden van stemming en deelname aan het debat over het bestemmingsplan. Wanneer dat toch gebeurt is er sprake van belangenverstrengeling op grond van artikel 28 Gemeentewet: het raadslid heeft namelijk deelgenomen aan een stemming over een aangelegenheid die hem of haar rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat.

Zie hierover bijvoorbeeld:

Het raadsbesluit is overigens wel rechtsgeldig genomen indien er een ruime meerderheid voor het besluit stemde. Dan is er sprake van een verschoonbare omissie omdat het voorstel toch al op een meerderheid kon rekenen.