Is het rechtsgeldig indien een raadslid, die fysiek niet aanwezig is in de raadsvergadering, beëidigd wordt langs de elektronische weg via een beeld- en geluidsverbinding?

In artikel 14 wordt onder meer bepaald dat de eed wordt afgelegd in de handen van de voorzitter in de vergadering van de raad. Hoewel hier verder geen toelichting op wordt gegegeven is de VNG van mening dat hieruit wel kan worden geconcludeerd dat de eed tijdens de vergadering waarbij de betreffende persoon aanwezig is, dient te worden afgelegd. Beëdiging via geluids-en beeldverbinding is derhalve niet mogelijk.