Heeft de VNG richtlijnen voor de benoeming van fractievertegenwoordigers?

Ingevolge artikel 7, tweede lid, van de VNG-modelverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2018 stellen gemeenten zelf de hoogte van de vaste en variabele financiële bijdrage per raadszetel vast. De hoogte van het totale budget voor fractieondersteuning wordt door de raad in de gemeentebegroting opgenomen. De VNG heeft voor het vaststellen van deze bedragen geen richtlijnen en heeft deze ook niet gehad. Voor referentiepunten bij het vaststellen van de hoogte van de bijdragen kan wellicht gekeken worden naar andere, vergelijkebare gemeenten.