Bestuurlijke consultatie van de Invoeringswet Omgevingswet

woensdag 1 maart 2017

Geachte mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus,

Op 5 januari 2017 hebben wij van u de consultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet ontvangen. Veel gemeenten zijn nu al actief bezig met de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. Deze Invoeringswet is een volgende stap op weg naar een eenvoudiger en beter omgevingsrecht en biedt een deel van de voor die voorbereiding benodigde duidelijkheid.

Wij vinden dat de Invoeringswet naast het overgangsrecht over het algemeen goede aanpassingen aanbrengt in de Omgevingswet. De flexibiliteit en afwegingsruimte in de Omgevingswet voor gemeenten worden er door vergroot. Bovendien biedt het overgangsrecht gemeenten de tijd voor een goede overgang naar het nieuwe stelsel. Verder zijn wij positief over heldere memorie van toelichting en de daarin opgenomen transponeringstabel. Dat laatste is iets waar veel gemeenten om hebben gevraagd. Tevens waarderen wij de samenwerking bij de totstandkoming van het wetsvoorstel.

Wel zien wij nog diverse aandachts-, verbeter- en uitwerkingspunten. In deze brief vindt u onze hoofdconclusies over de Invoeringswet puntsgewijs opgesomd, waarna per conclusie een toelichting volgt. Een nadere onderbouwing vindt u in bijlage I bij de brief en het artikelsgewijs commentaar in bijlage II.