Toezicht op en handhaving van het vaste-gezichtencriterium en de 3-uursregeling

maandag 22 juli 2019

Met de inwerkingtreding van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK) per 1 januari 2018 is een aantal nieuwe kwaliteitseisen in de Wet kinderopvang ingevoerd. In de praktijk is gebleken dat er verschil van inzicht bestaat over de ruimte die een toezichthouder heeft om wel of geen overtreding vast te stellen als niet aan de wettelijke eisen over het vaste-gezichtencriterium en de 3-uursregeling wordt voldaan. Voor toezichthouders, handhavers én kinderopvangorganisaties is het belangrijk om te weten waar zij aan toe zijn. Daarom vinden wij - VNG, GGD GHOR Nederland en het ministerie van SZW - het belangrijk om duidelijkheid te verschaffen en GGD’en en gemeenten richting en houvast te geven bij het toezicht op en de handhaving van deze twee kwaliteitseisen.