Nieuws
Met het wetsvoorstel Participatiewet in balans gaat het demissionair kabinet in de dienstverlening aan mensen met een bijstandsuitkering meer uit van vertrouwen. Ook moet de uitvoering voor gemeenten eenvoudiger en kunnen professionals meer rekening houden met wat er speelt in iemands leven.
Gemeenten moeten zo snel mogelijk de term ‘fraude’ uit ICT-systemen verwijderen als deze term gekoppeld is of gekoppeld kan worden aan een persoon in het kader van de Participatiewet. Dat is de consequentie van 2 uitspraken van de Rechtbank Rotterdam.
Tijdens het congres ‘Arbeidsmigratie In Goede Banen’ ontving demissionair minister van Gennip de eerste versie van de handreiking effectrapportage bij nieuwe bedrijvigheid. De effectrapportage is een van de 50 aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten.
De Staatscommissie demografische ontwikkelingen stelt een gematigde groei voor van de bevolking via beheerste immigratie. Dit lijkt een verstandige keuze om de effecten van vergrijzing op te vangen. In een position paper stellen we onder andere voor om werk te maken van onbenut arbeidspotentieel.
Op dinsdag 14 mei is er een commissiedebat met minister Schouten over de Participatiewet. We geven aan de minister mee dat we blij zijn met de eerste stappen die zijn gezet naar een set wetswijzigingen. Maar dit heeft alleen succes als we ook werk maken van een fundamentele herziening van de Participatiewet.
De herziening van de Participatiewet is een grote opgave die alleen slaagt als alle betrokken partners deze gezamenlijk uitvoeren. Vandaag is daar een goede stap in gezet. De VNG overhandigde de Leeragenda Participatiewet in balans aan het ministerie van SZW.
VNG en Divosa vragen nogmaals aandacht voor een haalbare tijdelijke regeling voor alleenverdieners. We willen dat gemeenten goed toegerust zijn om te voorkomen dat het inkomen van eenverdieners onder het bestaansminimum komt.
Met de nieuwe modelleidraad Toezicht & Handhaving Kinderopvang helpen we gemeenten bij het opstellen van een eigen lokaal beleidsstuk. We geven in de leidraad invulling en advies over het invullen en vastleggen van toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang en voorschoolse educatie.