De communicatie naar inburgeringsplichtigen is straks in handen van alle partners uit de inburgeringsketen, waaronder gemeenten. Het blijkt dat zij behoefte hebben aan ondersteuning hierbij. Daarom worden er de komende maanden een aantal communicatiemiddelen ontwikkeld.
Sinds februari 2020 is Albert Abee als wethouder onder meer verantwoordelijk voor de arbeidsmigratie in de gemeente Westland. Zonder zich vast te pinnen op getallen heeft hij de ferme ambitie uitgesproken om meer woonruimte te creëren voor arbeidsmigranten én dit wonen te ‘humaniseren’. Hoe gaat het hiermee?
Als toezichthouder Participatiewet kunt u binnen uw bevoegdheden bankafschriften van cliënten opvragen bij financiële instellingen en derden. Veel toezichthouders vinden dit in de praktijk lastig. Daarom ontwikkelde VNG Naleving de handreiking Opvragen bankbescheiden | Participatiewet.
Het sociaal domein is voortdurend in het nieuws. Maar weten we eigenlijk wel hoe het in elkaar zit? Hoeveel mensen er gebruik van maken? Hoe en welke geldstromen er lopen tussen rijk, gemeenten, aanbieders en instanties als UWV, CAK en SVB? Wie de toezichthouders zijn? En welke wetten wat regelen?
Alle coronasteunmaatregelen eindigen per 1 oktober 2021. Over de afronding van de Tozo en TONK heeft het rijk afspraken gemaakt met de VNG, Divosa en een aantal gemeenten.
Gemeenten worden met de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 verantwoordelijk voor de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. Door de begeleiding bij gemeenten te beleggen, wordt deze gepositioneerd als integraal onderdeel van de intake.
Na een aantal keren incidenteel onderzoeken bij het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) te hebben uitgezet, besloot de Sociale Dienst Drechtsteden het anderhalf jaar geleden groter en structureler aan te pakken.
Gemeenten en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kunnen vanaf vandaag gebruikmaken van de handreiking Scenario's warme overdracht van COA naar gemeente. Deze handreiking zoomt in op de fase waarin een ‘warme overdracht’ van inburgeraars plaatsvindt tussen het COA en de huisvestingsgemeente.
Op 30 september kunt u van 11:30 tot 12:30 uur weer deelnemen aan een gratis Tozo-lunchcafé van VNG Naleving. In een kleine samenstelling gaan we via Teams op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek over juridische vraagstukken rondom de Tozo.
Stilzitten is geen optie. Dat was het uitgangspunt voor het Team Handhaving Sociaal Domein van de gemeente ’s-Hertogenbosch bij eerste ‘corona-lockdown’. Misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen gingen tenslotte ook gewoon door. De vraag ‘Wat kunnen we nog wel?’, leidde tot een nieuwe werkwijze.