VNG Naleving heeft van diverse gemeenten klachten ontvangen over de werkwijze van de Stichting PubliekPrivaat. De klachten hebben met name betrekking op niet of onvoldoende geleverde dienstverlening en facturatie.
Gemeenten hebben de wettelijke taak om toezicht te houden op de verschillende onderdelen van het sociaal domein, zoals werk & inkomen en zorg en ondersteuning. De visual ‘Samenhang toezichtstaken sociaal domein’ geeft inzicht in de raakvlakken en biedt handvatten voor inrichting en uitvoering.
Met de nieuwe Wet inburgering krijgen gemeenten in 2022 de regie over de inburgeringstrajecten. Nu ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de inburgeraar zelf. Het doel van de vernieuwing is: inburgeringstrajecten van hogere kwaliteit en veel meer op maat. Hoe gaat dat eruitzien voor gemeenten?
De VNG vraagt zowel de Tweede als de Eerste Kamer niet in te stemmen de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen. De VNG reageerde al eerder afwijzend op het voornemen van het kabinet om het besluit Omgevingswet te wijzigen.
Met de nieuwe publicatie 'Werken aan integrale vernieuwing van vakantieparken: lessen uit de regionale leerkringen' bundelde Platform31 interessante lessen, werkwijzen en initiatieven rond de integrale vernieuwing van vakantieparken. De publicatie is opgesteld in opdracht van de VNG.
De nieuwe Wet inburgering treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Gemeenten krijgen de regierol over de uitvoering van de wet en worden verantwoordelijk voor de inrichting van preventie, toezicht en naleving.
Dit voorjaar organiseert VNG Naleving net als vorig jaar online-regiobijeenkomsten Tools voor Toezicht. Dezelfde opzet met nieuwe, actuele onderwerpen. Bent u actief met toezicht Wmo 2015 en Jeugdwet binnen uw gemeente? Schrijf u dan snel in. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Criminelen hebben niets te zoeken in het zorgdomein. Voorbeelden in de regio Twente laten zien dat een aantal van hen hier zelf anders over denkt. Met een intensieve, integrale aanpak kunnen we deze malafide zorgaanbieders de deur wijzen. Maar het is logischer én eenvoudiger om hun de toegang te weigeren.
De GGD Rotterdam-Rijnmond voerde vorig jaar proactief toezicht uit op de veiligheid van de nachtopvang in de regio. Het resultaat? De meeste cliënten en medewerkers voelen zich veilig in de opvang. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Hier kunnen alle gemeenten hun voordeel mee kunnen doen.
De nieuwe Wet inburgering is een feit. De streefdatum voor de inwerkingtreding van deze wet is 1 januari 2022. Gemeenten krijgen in dit nieuwe stelsel de regierol over de uitvoering.