Het ministerie van SZW heeft het CBS gevraagd om kwantitatieve gegevens voor monitoring en evaluatie van de Wet inburgering 2021 te gaan verzamelen. De uitvraag van gegevens over inburgering bij gemeenten start 2022. De VNG vraagt de gemeentelijke contactpersoon voor inburgering zich bij ons aan te melden.
Op 28 mei organiseerden de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten en VNG Naleving de bestuurlijke themabijeenkomst Zorgfraude. Maarten Hoelscher, wethouder Sociaal Domein van de gemeente Huizen, trad op als gespreksleider. Met hem praten we verder over het belang van bewustwording en actie.
Minister Koolmees heeft de intentie om de Participatiewet fundamenteel te herzien. Dit schreef hij op 4 juni in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van bevindingen uit een aantal recente rondetafelgesprekken over de hardheid van de Participatiewet.
In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel experimenteren 97 gemeenten op onderdelen uit de nieuwe Wet inburgering. Deze pilotgemeenten ontdekken welke elementen in hun aanpak werken bij bijvoorbeeld het voeren van regie, het aanbieden van de leerroutes of het organiseren van het ontzorgen.
Op vrijdag 28 mei organiseerden de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG) en VNG Naleving de themabijeenkomst Zorgfraude. Ruim 50 bestuurders en raadsleden gingen hier online met elkaar in gesprek. ‘Maak de aanpak van zorgfraude bestuurlijke topprioriteit’, was een van de conclusies.
Loopt uw gemeente of regio van gemeenten in de aanloop naar de nieuwe Wet inburgering ergens tegenaan waarbij de huidige ondersteuning geen oplossing biedt? Vraag dan maatwerkondersteuning aan bij de VNG.
Onder de nieuwe Wet inburgering, die op 1 januari 2022 ingaat, krijgen gemeenten een belangrijke regierol. Wat houdt dit in en wat is daarin belangrijk? In juni organiseren Divosa en de VNG 4 verdiepende sessies per week.
Vandaag is bekendgemaakt dat het steun- en herstelpakket wordt verlengd. Nog steeds kampen veel inwoners en ondernemers met de gevolgen van de coronamaatregelen. Daarnaast gaat het de goede kant op met het beheersen van de pandemie. Daarmee komt ook een einde aan overheidssteun in beeld.
De uitbraak van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen hebben invloed (gehad) op de uitvoering van de wettelijke taken kinderopvang door gemeenten. Hoe gemeenten en GGD’en dit hebben opgepakt is terug te zien in de jaarverantwoording kinderopvang 2020.
Het inrichten van regionale samenwerking kan gemeenten helpen bij de uitvoering van de verantwoordelijkheden en taken die bij hen komen te liggen met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering.