Nieuws
Met de nieuwe handreiking ‘Zó krijg je samen zicht op jongeren’ biedt het CCV praktische hulp om de vroegsignalering van jongeren die in de problemen dreigen te raken goed in te richten en op te pakken. Hiermee heeft u een mooie tool in handen om de signalering in uw gemeente (nog) beter in te richten.
Wijk-GGD’ers werken intensief samen met buurtbewoners en partners uit het sociaal, zorg-, en veiligheidsdomein. Zoals de politie, (acute) ggz, maatschappelijk werk, huisarts en gemeente. In dat samenwerken is het belangrijk om het risico op inbreuk van privacy zo klein mogelijk te maken.
De intersectorale specialistische Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) is een veelbelovende werkwijze om meervoudige complexe problematiek, waarbij ook sprake is van huiselijk geweld, effectief aan te pakken. In 2 regio’s lopen pilots om deze werkwijze door te ontwikkelen, onderzoek wijst op positieve effecten.
De VNG liet begin 2023 onderzoek uitvoeren naar de stand van zaken van de lokale en regionale aanpak van mensenhandel. Waar staan gemeenten nu, welke werkbare elementen benoemen ze, welke knelpunten ervaren ze en welke behoeften aan ondersteuning hebben ze? De rapportage is nu beschikbaar.
Gemeenten hebben een taak bij de regulering, het toezicht en de handhaving van de prostitutiebranche en de aanpak van mensenhandel. Het blijkt daarbij noodzakelijk om gegevens van sekswerkers te kunnen verwerken. De VNG steunt dan ook de noodzaak van een wettelijke grondslag hiervoor.
De multimediale tentoonstelling 'WIJ... doorbreken de cirkel van geweld', die tot doel heeft huiselijk geweld en kindermishandeling beter bespreekbaar te maken, reist ook dit jaar nog door het land. Gemeenten die interesse hebben, kunnen contact opnemen met Stichting Open mind.
Gemeenten geven de aanpak van mensenhandel op lokaal niveau steeds meer prioriteit. Ondanks de beschikbaar gekomen structurele financiering maken gemeenten en samenwerkingspartners zich zorgen over onvoldoende capaciteit, tijd en middelen om (goed) uitvoering te kunnen geven aan het beleid.
Op grond van art. 18a van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) ontvangen gemeenten informatie over burgers in detentie zodat zij hun re-integratie in de samenleving kunnen voorbereiden. Die informatie wordt komend voorjaar verbeterd.
Met ondersteuning vanuit het programma Geweld hoort nergens thuis gingen 5 pilotregio’s aan de slag om de aanpak tegen seksueel geweld in hun regio vorm te geven en (door) te ontwikkelen. Op basis van hun ervaringen en landelijke kennis zijn bouwstenen ontwikkeld.
Gemeenten kunnen ook in 2023 gebruikmaken van de bijdrageregeling ‘Begeleiden (ex-) gedetineerden voor Wonen en Werken’. Deze bijdrageregeling bestaat sinds 2014 en is voortgekomen uit een motie van Tweede Kamerlid Kees van der Staaij (vaak worden de middelen daarom ook ‘Van der Staaij-gelden’ genoemd).