Alle 26 Veilig Thuis-organisaties in Nederland kennen vanaf vandaag de mogelijkheid om met hen te chatten. De chatfunctie geeft een extra mogelijkheid voor advies in het geval van huiselijk geweld en kindermishandeling.
In de voorjaarsnota 2020 is gebleken dat vanaf dit jaar extra geld voor beschikbaar komt voor de aanpak huiselijk geweld. De VNG is hierover in gesprek geweest met het Rijk, mede naar aanleiding van de ‘motie-Stein over de tekorten in aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling’.
Khonraad leverde onlangs de eerste monitor met kengetallen over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) op. De monitor bevat kengetallen over meldingen, het verkennend onderzoek en de aanvragen zorgmachtiging bij het OM, en de crisismaatregelen (met daarbij cijfers over het horen).
Het programma Scheiden zonder Schade is in 2 regiolabs bezig om een nieuwe scheidingsaanpak te ontwikkelen. Dat gebeurt in co-creatie met gemeenten, RvdK, advocaten, familierechters, sociale teams en GI. Onderdeel hiervan is het inrichten van een Digitaal Plein (website en web-app).
Met het codewoord ‘masker 19’ kunnen slachtoffers van huiselijk geweld vanaf 1 mei bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. Hiermee wordt de drempel verlaagd om huiselijk geweld te melden.
Op 25 april 2020 zijn de ministeries van VWS en JenV een nieuwe campagne tegen huiselijk geweld gestart. Onder het bekende motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ helpt deze campagne slachtoffers en omstanders in actie te komen bij huiselijk geweld.
Als professional kunt u in uw werk te maken krijgen met casussen waar mogelijk radicalisering of extremisme speelt. Het gaat vaak om complexe situaties. Hoe gaat u hiermee om als gemeenteambtenaar, hulpverlener, docent, jongerenwerker of wijkagent?
In een reeks interviews verkennen we hoe de Zorg- en Veiligheidshuizen en de Veilig Thuis-organisaties elkaar (nog) meer kunnen versterken. Deze keer is het woord aan Machteld Beukema, hoofd Veilig Thuis Zuid Limburg.
Hoe krijgt u mensenhandel structureel op de gemeentelijke agenda? Veel gemeenten zijn aan de slag gegaan met het ontwikkelen van beleid voor de aanpak van mensenhandel. In de ene gemeente lukt dat beter dan in de andere.
Onder deze titel heeft het campagneteam ‘Samen tegen Corona’ een one-pager ontwikkeld met praktische tips voor situaties als de spanningen thuis te hoog oplopen en er onveilige situaties dreigen te ontstaan ten tijde van de corona-crisis. De nadruk ligt op handelingsperspectieven voor omstanders.