Nieuws
Het Wmo-voorspelmodel voorspelt het aantal gebruikers per Wmo-categorie voor de komende 5 jaar bij ongewijzigd beleid. Het instrument voorziet gemeenten in hun behoefte aan meer sturingsinformatie in het sociaal domein. Begin december zijn de definitieve cijfers van 2021 toegevoegd aan de GMSD.
Op 20 januari is het Wmo-voorspelmodel landelijk beschikbaar gesteld. Het Wmo-voorspelmodel voorspelt het gebruik van de Wmo voor de komende 5 jaar op gemeente- en wijkniveau.
Welke zorginhoudelijke informatie willen professionals binnen de Wmo met elkaar kunnen uitwisselen? Om hier inzicht in te krijgen zijn het Zorginstituut en Ketenbureau i-Sociaal Domein een behoeftepeiling gestart. Doet u mee?
Sinds 1 januari 2020 zijn de gemeenten en zorgverzekeraars in Nederland in het huwelijksbootje gestapt. In verschillende regio’s maken zij afspraken over de samenwerking op het gebied van ouderen, ggz en preventie en soms ook op andere thema’s.
Acute zorg moet als een breed samenlevingsvraagstuk worden benaderd. Om in de toekomst de acute zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, zijn veranderingen in het zorglandschap nodig. Acute zorg is te belangrijk om alleen aan zorgaanbieders over te laten.
Hoe te anticiperen op het toenemend aantal ouderen (en daarbinnen het aantal 80-plussers) en het groeiend aantal mensen dat een beroep doet op de Wmo? Het VNG-bestuur vroeg een Expertiseteam hierover om advies.
Hoe kunt u als gemeente de toegang tot begeleiding, participatie en zorg verbeteren? Hoe zorgt u ervoor dat deze goed aansluit bij inwoners met ondersteuningsvragen? Gemeenten kunnen dit het beste samen met lokale partners, cliëntvertegenwoordigers en inwoners leren en ontdekken.
De uitbraak van het coronavirus en de lockdown hebben invloed gehad op onze mentale gezondheid. Verschillende onderzoeken laten een toename zien van psychosociale en psychische klachten. Dit leidt tot een toename van hieraan gerelateerde consulten in de huisartsenpraktijk.
Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid biedt gemeenten ondersteuning bij het ontwikkelen van een duurzame aanpak van eenzaamheid in de vorm van toolkitproducten, communicatiemateriaal en (gratis) advieskracht. Uitgangspunt is het lokaal beleid van de gemeente.