Nóg meer ervaringen uitwisselen, complexe uitdagingen uitdiepen, kennistrajecten opzetten en belemmeringen wegnemen. Dat willen de partners van de City Deal Klimaatadaptie bereiken in het laatste jaar van deze samenwerkingsovereenkomst.
Hoe staat het met de regionale samenwerking in de waterketen? Wat is de voortgang en welke resultaten zijn er bereikt? Dit leest u in onze jaarlijkse ledenbrief 'Samenwerking in de waterketen'.
In deze Week worden leerzame en verrassende activiteiten georganiseerd door heel Nederland die antwoord geven op vragen als: hoe beschermen we Nederland tegen water? Wat kan ik zelf doen om wateroverlast tegen te gaan? Voor gemeenten zijn nuttige websites en methodieken beschikbaar.
Vandaag tekenden het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen het Bestuursakkoord Ruimtelijk Adaptatie. Een stap in de richting van een klimaatbestendig Nederland. De overheden investeren 600 miljoen euro in maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken.
In 2011 hebben de VNG, het Rijk, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven een Bestuursakkoord Water afgesloten om de doelmatigheid van het waterbeheer te vergroten. Op 31 oktober zijn aanvullende afspraken bij dit akkoord ondertekend met als doel om de samenwerking een nieuwe impuls te geven.
Water is grillig. De hoosbuien die voor 2050 werden verwacht vallen nu al. Het heeft nog nooit zoveel en zo vaak geregend. Wat kunnen bewoners zelf doen tegen al dat water? Het thema van de Week van Ons Water is dit jaar ‘extreem weer en wateroverlast’.
Het Deltaprogramma 2019 bevat concrete maatregelen op het gebied van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie. Ook wordt extra aandacht gegeven aan een onderzoek naar de versnelde zeespiegelstijging. Wat zijn de belangrijkste conlusies voor gemeenten?
De VNG inventariseerde duurzame alternatieven in lokale heffingen. In vervolg op deze inventarisatie hebben we de rioolheffing nader uitgewerkt. Eerder publiceerden wij al de nadere uitwerking van de legesheffing en de parkeerbelastingen.
De Week van ons Water - van 17 t/m 24 oktober - staat in het teken van waterveiligheid en wateroverlast. Oftewel: hoe kunnen wij water samen de baas blijven? Doet uw gemeente mee? Aanmelden van een project kan nog tot 7 september!
Door de aanhoudende droogte en de landelijke vraag naar water in Nederland is vanaf donderdag 2 augustus officieel sprake van ‘droogte’. Wat betekent dit voor gemeenten?