De VNG heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het gemeentelijk standpunt over bouwen en verduurzaming. In ons position paper verzoeken we de Kamer aandacht te vragen voor 5 punten tijdens de behandeling van de begroting Wonen op 7 november.
De Europese Commissie kondigt nieuwe wetgeving aan om de verontreiniging van lucht, water en bodem in Europa terug te dringen. In het ‘Zero Pollution Action Plan’ staat al wetgeving over verontreiniging. Daar komen nu richtlijnen over onder andere luchtverontreinigende stoffen en stedelijk afvalwater bij.
In de aanloop naar het commissiedebat water op 7 juni vraagt de VNG namens gemeenten aandacht voor 4 punten. We doen onder meer een oproep aan het rijk om integraal te werken aan een klimaatbestendig Nederland en de uitvoering centraal te stellen. Ook kaarten we de problemen met de kaderrichtlijn water aan.
Hebben inwoners van uw gemeente een melding van schade gedaan via het Centrale Registratie Aangerichte Schade (CRAS) formulier? Stuur deze dan door naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Voldoende mensen met voldoende kennis is essentieel om de gemeentelijke watertaken goed uit te voeren. In de praktijk blijkt dat steeds lastiger. De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft de noodzakelijke functies met de benodigde kennis en competenties.
De Omgevingswet beïnvloedt de manier waarop partijen samenwerken aan stedelijk waterbeheer. Wat verandert er, en wat blijft hetzelfde? De antwoorden hierop staan in de Handreiking stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet. Hierin leest u ook hoe het nieuwe stelsel kansen biedt voor klimaatadaptatie.
Gemeenten hebben in 2019 € 285,9 miljoen doelmatigheidswinst in het waterdomein behaald. In het Bestuursakkoord water is in 2011 afgesproken dat de kosten voor gemeentelijk waterbeheer in 2020 € 220 miljoen lager zullen zijn dan in 2011 werd voorzien. Gemeenten zitten dus ruimschoots daarboven.
De resultaten van de samenwerking in de waterketen tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven zijn ver boven de verwachting. In de rapportage ‘De Staat van Ons Water 2019’ staat een besparing van € 680 miljoen, terwijl in het Bestuursakkoord Water € 450 miljoen per jaar was afgesproken.