Nieuws
De afgelopen tijd is hard gewerkt aan een betere manier om het Detentie- en Re-integratieplan (D&R-plan) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van een gedetineerde te delen met de gemeente. De release van de nieuwe werkwijze zou plaatsvinden op 6 juni.
Op grond van art. 18a van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) ontvangen gemeenten informatie over burgers in detentie zodat zij hun re-integratie in de samenleving kunnen voorbereiden. Die informatie wordt komend voorjaar verbeterd.
Gemeenten kunnen ook in 2023 gebruikmaken van de bijdrageregeling ‘Begeleiden (ex-) gedetineerden voor Wonen en Werken’. Deze bijdrageregeling bestaat sinds 2014 en is voortgekomen uit een motie van Tweede Kamerlid Kees van der Staaij (vaak worden de middelen daarom ook ‘Van der Staaij-gelden’ genoemd).
De handreiking ‘Kansen bieden voor re-integratie’ is geactualiseerd. De VNG, DJI en 3RO hebben de verandering van wet- en regelgeving meegenomen en de visie per organisatie aangescherpt. Kern blijft samenwerking vanaf aanvang van de detentie aan het detentie- en re-integratietraject van (ex-)gedetineerden.
Wat zijn de gevolgen van de Wet straffen en beschermen (Wet SenB) voor de informatieverstrekking en gegevensdeling? En wat is bij de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) het belang van de verwerkersovereenkomst met Khonraad, en waarin ligt de noodzaak van beveiligde gegevensdeling?
De Wet straffen en beschermen is op 1 juli in werking getreden. Voor gemeenten zijn onderdelen in de wetswijzigingen van de Penitentiaire Beginselenwet (Pbw) en de Penitentiaire Maatregel (PM) van belang.
Jaarlijks komen er ruim 700 gedetineerden vrij uit verschillende gevangenissen en jeugdinrichtingen in het land, die terugkeren naar de stad Utrecht. Een deel van hen zorgt voor veel overlast en criminaliteit, zowel in de periode voor zij kwamen vast te zitten als na hun vrijlating.
Jonge gedetineerden in Flevoland worden bij hun terugkeer in de maatschappij voortaan persoonlijker begeleid. De verbeterde samenwerking tussen gemeenten en justitiepartners moet kun kans op een goede reïntegratie een stuk groter maken.
Binnen het programma Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering (van het ministerie van JenV) slaan professionals uit de zorg, het sociaal domein en justitie de handen ineen om de sanctie-uitvoering te innoveren. Zij doen dit onder andere in de vorm van vernieuwende projecten op lokaal niveau.