Vanaf 25 november kunnen varkenshouders die willen stoppen, zich inschrijven voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). De regeling is vanaf vandaag in te zien, zodat varkenshouders zich kunnen voorbereiden. Daarbij kunnen ze voor advies en begeleiding aankloppen bij hun gemeente.
VNG en IPO juichen toe dat gemeenten in de Wet geurhinder en veehouderij (Wvg) beleidsvrijheid hebben om zelf geurnormen vast te stellen. Toch biedt het onvoldoende handvatten om de totale geurproblematiek op te lossen. Dit schrijven de decentrale overheden aan de staatssecretaris van IenW.
Om de varkenshouderij duurzamer te maken en gezondheids- en leefomgevingsrisico’s te verminderen heeft minister Schouten (LNV) een conceptregeling opgesteld waarin subsidiemogelijkheden worden geboden aan varkenshouders die stoppen met hun bedrijf. U kunt nu meedenken over het conceptvoorstel.
Binnenkort behandelt de Tweede Kamer de begroting voor Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Via een position paper vraagt de VNG de Kamerleden aandacht voor vier onderwerpen: regiodeals, vitaal platteland, de Programmatische aanpak stikstof (PAS) en de sanering van de varkenshouderij.
Een duurzamere landbouw die rendabel en ecologisch verantwoord is, bodemdaling en waterbeheer vormen grote uitdagingen voor het landelijk gebied. Hoe houden we het platteland in Nederland economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam? En hoe versterken we het platteland in Nederland?
Het kabinet steekt 200 miljoen euro in de verkleining van de varkenssector in gebieden waar stankoverlast bestaat. Het geld gaat naar varkenshouders die willen stoppen en varkenshouders die door innovatie de uitstoot omlaag willen brengen.
De gedoogregeling voor stoppende bedrijven uit het Actieplan Ammoniak loopt op 1 januari 2020 af. Dit brengt werk met zich mee voor gemeenten. Om hen te helpen is een informatiedocument opgesteld.
Denk mee met uw collega's en stel uw eigen vragen op gebied van milieu in de nieuwe groep Milieu op het ROM-netwerk.
Onlangs verscheen de reactie van de staatssecretaris van het ministerie van IenM op het eindadvies van de bestuurlijke werkgroep evaluatie geurregelgeving veehouderij.
Het ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO)’-onderzoek is in juli 2016 gepubliceerd. Nu is een aantal aanvullende studies op dat rapport uitgevoerd.