Wanneer cliënten in welzijn en zorg de regie over hun leven niet zelf kunnen voeren, is het van belang dat anderen hen helpen en beslissingen voor hen nemen. Als dat niet mogelijk via een partner of familielid komt het mentorschap in beeld. Wat is de meerwaarde van de ondersteuning door vrijwillige mentoren?
Wie aan de balie een paspoort, rijbewijs of ID-kaart aanvraagt, krijgt een folder mee over het Donorregister. Volgens de donorwet zijn gemeenten verplicht om deze informatie te verstrekken.
Prinsjesdag 2021 laat zien dat het kabinet heeft geluisterd naar de zorgen van gemeenten. Ook in 2022 wordt de opschalingskorting bevroren en blijft dus € 300 miljoen (en loopt niet op naar € 570 miljoen). Een goede ontwikkeling, maar u kent ons standpunt: wij willen de volledige opschalingskorting van tafel...
De ontwikkelingen in de informatiesamenleving gaan snel. De VNG brengt daarom regelmatig trends onder de aandacht met Trendupdates. Deze keer gaan we dieper in op digitalisering en mensenrechten.
Er moet snel duidelijkheid komen over de financiering van de energietransitie. Voor inwoners en ondernemers moet het haalbaar en betaalbaar zijn, willen we hun steun behouden. En wet- en regelgeving moet snel worden aangepast. Dat stellen gemeenten, provincies en waterschappen in de opmaat naar Prinsjesdag.
Het College voor Arbeidszaken vergaderde digitaal op woensdag 8 september 2021. Op de agenda stonden onder andere: de Cao Gemeenten en Cao SGO, pensioen, Cao SW, en arbeidsvoorwaarden van de toekomst.
Inrichten, beproeven en oefenen zijn belangrijke stappen in de voorbereiding op de Omgevingswet, zeker deze laatste maanden voor de inwerkingtreding. De VNG ondersteunt en faciliteert gemeenten hierbij op verschillende manieren. Bekijk hier de mogelijkheden en start ook door ‘gewoon te doen’!
De Cao Sociale Werkvoorziening (SW) 2021 - 2025 is definitief vastgesteld. Op basis van de uitslag van de ledenraadpleging heeft het VNG-bestuur de cao op donderdag 16 september bekrachtigd. De vakbonden hebben het akkoord ook bekrachtigd.
Op 9 september heeft de VNG in samenwerking met de NVVK een online zomersessie ‘Samen in gesprek over goede lokale schuldhulp’ georganiseerd.
Wij hebben artikel 2:79 van de Model-Algemene plaatselijke verordening (APV) over woonoverlast in overeenstemming gebracht met artikel 151d van de Gemeentewet zoals dit sinds 1 januari 2021 luidt.