Nieuws
Diverse partijen doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om de Wet betaalbare huur in behandeling te nemen. Zowel verhuurders, gemeenten, woningzoekenden als huurders hebben behoefte aan meer zekerheid op de woningmarkt. Update: De Tweede Kamer neemt het wetsvoorstel in behandeling.
Vanwege een aantal wijzigingen in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers heeft de VNG de bijbehorende modelverordening en -regeling aangepast.
Gemeenten steunen de ambities neergelegd in het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) om af te stappen van de fossiele energiedragers. Voor het debat in de Tweede Kamer van 8 februari heeft de VNG een paar kanttekeningen en verbetervoorstellen.
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert de wijze van vergoeding van schade die ontstaat door regels in het omgevingsplan of door verlening van een omgevingsvergunning.
Vandaag verschijnt het VNG Trendrapport Informatiesamenleving 2024. In deze 4e editie is er aandacht voor de invloed van digitalisering op het welzijn van kinderen en jongeren, taalmodellen en AI en algoritmen. Verder leggen lokaal bestuurders uit hoe ze met digitale kansen en risico’s omgaan.
In een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dringen de provincies en gemeenten opnieuw aan om werk te maken van het verminderen van het aantal SPUK's.
Met de podcast 'Hoe toegankelijk is jouw gemeente?' wil ZonMw een impuls geven aan de toegankelijkheid voor mensen met een beperking, en indirect aan toegankelijkheid voor iedereen. E rvaren beleidsmakers gaan in op de problemen en oplossingen: waar loop je tegenaan en hoe betrek je ervaringsdeskundigen?
Sinds 1 januari 2024 gelden nieuwe rekenmodellen waarmee gemeenten de maximaal publiekrechtelijk te verhalen plankosten kunnen berekenen. Plankosten zijn kosten van de inzet van medewerkers van overheden bij ruimtelijke plannen. De nieuwe modellen zijn gebaseerd op de Omgevingswet.
Met de Visie eerstelijnszorg 2030 zetten we een nieuwe stap naar een georganiseerde 1e lijn. Het sociaal domein en 1e lijnszorg beter op elkaar afstemmen staat centraal. Het is een belangrijke mijlpaal op weg naar integrale samenwerking tussen professionals, om passende zorg en ondersteuning te kunnen bieden.
Op verzoek van gemeenten is de werkwijze van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aangepast. Gemeenten hebben nu de mogelijkheid om dit proces uit handen van inwoners nemen. Het is aan de gemeente of en op welke manier ze hier gebruik van willen maken.