De VNG is positief over het voorstel van minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) om gemeenten meer mogelijkheden te geven eigen inwoners die een woning willen huren of kopen in hun gemeenten, voorrang te geven ten opzichte van mensen van buiten de gemeente.
In de handreiking 'Het vertrouwensbeginsel in het privaatrecht' analyseert prof.mr. Gerrit van der Veen, partner bij AKD, de toepassing van het vertrouwensbeginsel in het privaatrecht, aan de hand van voor gemeenten relevante jurisprudentie. Tijdens de VNG Juridische 2-daagse besteedt hij hier aandacht aan.
Naar verwachting treden de Omgevingswet en de Wkb in werking op 1 januari 2023. Definitieve besluitvorming vindt in november 2022 plaats. Daarmee ontstaat voor gemeenten een probleem bij de vaststelling van de begroting en legesverordening. Daarom heeft de VNG in een handreiking de opties naast elkaar gezet.
De VNG heeft een procesbeschrijving opgesteld voor het wijzigen van het omgevingsplan. Dit is gedaan op basis van bestaande procesbeschrijvingen en met behulp van verschillende medewerkers van gemeenten, softwareleveranciers en planbureau.
Gemeenten zien dagelijks dat inwoners niet meer rond kunnen komen. Ze komen door de stijgende energieprijzen en de enorme inflatie financieel in de problemen. We zien de noodzaak om de energie- en inflatiecrisis voor wat betreft bestaanszekerheid te behandelen zoals bij de coronacrisis.
Met de geïntegreerde versie van de staalkaarten bieden we gemeenten een goede inspiratiebron voor het vormgeven van het eigen omgevingsplan. De VNG heeft een laatste versie van het Handboek opstellen omgevingsplan afgerond.
De OESO doet onderzoek naar verduurzaming van de gebouwde omgeving. Gemeenten kunnen hierin aangeven welke kansen en uitdagingen zij daarbij zien. U kunt reageren tot en met 23 september. Op basis van de resultaten gaat de OESO onder meer aanbevelingen formuleren voor nationale en decentrale overheden.
De VNG is groot voorstander van het wetsvoorstel over goed verhuurderschap, maar ziet nog enkele punten waarop de positie van arbeidsmigranten moet worden verbeterd. Dat schrijven we aan de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken.
Van 29 augustus tot en met 30 september 2022 kunt u als gemeente weer Wmo-gegevens aanleveren aan het CBS voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van het dataplatform waarstaatjegemeente.nl.