Steeds meer gemeenten gebruiken instrumentengids Eva op regionaal niveau. Dit betekent dat gemeenten in de regio elkaars instrumenten voor werkzoekenden kunnen inzien in Eva. Lees de ervaringen van de gemeente Gouda en arbeidsmarktregio Zuid-Holland.
De Tweede Kamer debatteert komende week over een initiatiefvoorstel tot het invoeren van het bindend correctief referendum. Volgens het voorstel wordt het correctief referendum ook verplicht op lokaal niveau. Dat doet geen recht aan de lokale afweging om wel of geen correctief bindend referendum toe te staan.
De ontwikkelingen van de afgelopen jaren onderstrepen het belang van goede data in het sociaal domein. Op het gebied van Wmo en Jeugd was het Iv3-model voor het aanleveren van begrotings- en rekeningcijfers vrij grofmazig. Daardoor is vergelijken lastig en zijn trends moeilijk te ontwaren.
Komend halfjaar is Zweden voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Als voorzitter kan een lidstaat zelf prioriteiten vaststellen. De 4 belangrijke thema’s van het Zweeds voorzitterschap zijn veiligheid in Europa, de energietransitie, de staat van de rechtsstaat en het concurrentievermogen van de EU.
Het kabinet heeft de Jaarrapportage Arbeidsmigranten naar de Tweede Kamer gestuurd. De rapportage kent 2 doelen. Breed inzicht geven in de ontwikkelingen rond arbeidsmigratie en inzicht geven in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het advies van het Aanjaagteam Arbeidsmigranten.
Om weerstand te bieden tegen extremere weersinvloeden is het onder meer nodig de ruimtelijke ordening daarop aan te passen. Een vernieuwde handreiking laat met concrete voorbeelden zien wat gemeenten binnen decentrale regelgeving kunnen doen aan klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren.
In de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) zijn nu nieuwe cijfers beschikbaar. Naast de actualisatie van de participatie- en stapelingscijfers (2022) is ook een nieuw gemeenterapport gepubliceerd en is inzichtelijk gemaakt wat de meest voorkomende combinaties van voorzieningen binnen de Wmo zijn.
Het rijk en de VNG laten het CPB onderzoek doen naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming van uitgaven aan jeugdzorg. Hiermee willen we inzicht krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op middellange termijn ontwikkelt. Het CPB heeft voor het onderzoek data van gemeenten nodig.