Per 1 januari 2024 wordt de uitvoering van werkvoorzieningen voor mensen met een visuele beperking die onder de Participatiewet vallen, overgeheveld van gemeenten naar het UWV. Vanaf deze datum vragen mensen met een visuele beperking bij het UWV voorzieningen aan die hen helpen bij het uitvoeren van hun werk.

Doelgroep en werkvoorziening

Het gaat om een beperkte doelgroep waarvoor veelal gespecialiseerde expertise nodig is. De uitvoering hiervan is daarom gecentraliseerd en door gemeenten overgedragen aan het UWV. Mensen met een visuele beperking uit de doelgroep van de Participatiewet (de Wet sociale werkvoorziening-doelgroep (WSW) valt hier dus niet onder) kunnen op grond van het wetsvoorstel voortaan een aanvraag voor een werkvoorziening indienen bij het UWV. Gemeenten kunnen ook een aanvraag doen namens inwoners.

Onder werkvoorziening wordt met dit wetsvoorstel verstaan: vervoersvoorzieningen, meeneembare voorzieningen, hulpmiddelen. Voor overige vormen van (arbeids-)ondersteuning, zoals de bemiddeling naar werk en de inzet van een jobcoach, blijven zij aangewezen op de gemeente waar zij wonen.

Ingangsdatum 1 januari 2024

Het wetsvoorstel treedt op 1 januari 2024 in werking. Op aanvragen die vóór die datum zijn ingediend beslist de gemeente. Op aanvragen die op of na invoering van het wetsvoorstel zijn ingediend beslist het UWV.

Overgangsregeling

Voor de al lopende voorzieningen bij de gemeente geldt dat deze op termijn over gaat naar het UWV. Dit is op het moment dat de voorziening moet worden vervangen of op het moment dat er sprake is van een verlenging of wijziging. Gaat het om een reparatieverzoek van een voorziening? Dan neemt het UWV dit ook over, mits het gaat om een voorziening in eigendom. Voor voorzieningen in bruikleen blijft de gemeente gedurende de bruikleenperiode verantwoordelijk. 

Vervoersvoorziening

Voor de doorlopende vervoersvoorzieningen geldt dat de overgang van de verstrekking door de gemeente naar verstrekking door het UWV sluitend moet zijn Dit betekent dat de verstrekkende gemeente de voorziening dus voortzet tot het moment dat deze daadwerkelijk over is gegaan naar het UWV. Het UWV richt hiervoor nog een proces in en communicatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.