De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) op 9 mei 2023 aangenomen. De beoogde datum van in werking treden van de wet wordt verschoven naar 1 juli 2024.  De minister van BZK heeft dit in een reactie op de brief van de VNG over de WMEBV aangegeven.

Recht op digitaal communicatie

Door de WMEBV krijgen burgers en ondernemers het recht om digitaal met de overheid te communiceren. De gemeente moet de digitale kanalen aanwijzen die burgers en ondernemers daarvoor kunnen gebruiken. Bij het gebruik van de digitale weg gelden nieuwe waarborgen, zoals notificatie, ontvangstbevestiging en termijnverlenging bij storing. Ook wordt de overheid verplicht om passende ondersteuning te bieden bij dienstverlening.

Generiek kanaal

Volgens de minister hoeven gemeenten niet voor elk product of cluster van producten een apart elektronisch kanaal in te richten. Gedurende de invoeringstermijn kunnen gemeenten een generiek kanaal inrichten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een algemeen digitaal contactformulier met een uploadmogelijkheid voor bijlagen of specifieke documenten. De minister acht daarom inwerkingtreding van de wet voor alle gemeenten op 1 juli 2024 mogelijk. Ook biedt de minister de mogelijkheid tot gefaseerde inwerkingtreding van onderdelen van het wetsvoorstel. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden toegepast op de ingebruikname van de generieke kanalen.

Geen compensatie

De minister van BZK geeft in de brief aan dat zij niet bereid is compensatie van de kosten van de WMEBV aan de gemeenten te bieden, omdat de digitalisering in zijn algemeenheid tot besparingen zou hebben geleid. De VNG schat de kosten van de implementatie van de WMEBV bij gemeenten in op € 15 miljoen incidenteel en € 5 miljoen structureel (exclusief informatiepunten digitale overheid).

Implementatiesteun

De VNG is een project gestart om gemeenten voor te bereiden op de implementatie van de WMEBV. Onder meer zal een formulier met generieke componenten worden ontworpen. Daarnaast zal kennisdeling worden bevorderd en cursussen aangeboden. 

Wilt u meer weten over het project? Wilt u meer weten over het project? Mail naar het team van de Wmebv via wmebv@vng.nl. Tevens is dit nieuwsbericht geschreven toen de Wmebv net was aangenomen. Inmiddels loopt het VNG project Wmebv al. Bekijk onze pagina www.vng.nl/wmebv

Meer informatie