De aangenomen wet stelt algemene normen voor goed verhuurderschap vast. Ook moeten gemeenten verplicht een meldpunt inrichten. Verder kent de wet de mogelijkheid toe om de verhuur van huisvesting vergunningplichtig te maken en er wordt extra bescherming voor arbeidsmigranten afgedwongen. 

Voldoende implementatietijd 

Nu wacht nog de behandeling in de Eerste kamer en de definitieve vaststelling van de datum van inwerkingtreding. Vanuit de VNG maken wij ons nog hard voor voldoende implementatietijd voor gemeenten. Gemeenten zijn verplicht om het meldpunt in te richten en moeten handhaven op de algemene regels.  

Vergunningsplicht voor verhuurder 

Daarnaast staat het gemeenten vrij om te bepalen of het noodzakelijk is of een vergunningsplicht voor verhuurders gewenst is. Bij het instellen van een verhuurdersvergunning voor arbeidsmigranten moeten bestaande situaties binnen 3 jaar worden aangepast aan de nieuwe normen. Dit is een uitwerking van het amendement van de PvdA. In het wetsvoorstel werd eerder uitgegaan van een overgangstermijn van 10 jaar.   

Sancties foute verhuurders 

Gemeenten kunnen verhuurders die zich niet aan de regels houden aanpakken met bestuurlijke boetes oplopend tot €22.500,-. Gaat een huisbaas meermaals in de fout, dan kan dit oplopen tot €90.000,- en in het uiterste geval kan dit leiden tot overname van het beheer van een pand. In wijken met een verhuurvergunning kunnen aan vastgoedeigenaren, die eerder de fout in zijn gegaan, een vergunning worden geweigerd of worden afgenomen. 

VNG komt met modelverordening, handreiking en bijeenkomsten 

VNG gaat gemeenten faciliteren door het opstellen van een model verhuurverordening. Ook wordt er een handreiking opgesteld en op 4 april organiseren we een webinar. Verder zullen we op een later moment regiobijeenkomsten organiseren om gemeenten te informeren over de mogelijkheden die de wet biedt.   

Geen tweederangsburgers 

De Wet goed verhuurderschap is een uitwerking van een van de aanbevelingen uit het rapport ‘Geen tweederangsburgers. Aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan’ van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten.

Webinar 

Het webinar vindt u in onze agenda. Daar kunt u zich ook aanmelden. Vragen? Neem dan contact op met het ondersteuningsteam arbeidsmigranten van de VNG via arbeidsmigranten@vng.nl.