In het voorjaar van 2024 maken we een herstart met de gegevensuitvraag van de monitor Dakloosheid. We noemen het ‘herstart’, omdat de uitvraag zowel procesmatig als inhoudelijk anders verloopt dan de eerdere uitvraag in 2022.

Doel van de monitor en relatie tot andere instrumenten

De monitor Dakloosheid gaat jaarlijks structurele beleidsinformatie over dakloze personen ontsluiten, op zowel landelijk als regionaal niveau. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de ETHOS-Light systematiek. De monitor beperkt zich tot de personen die in de noodopvang zitten (ETHOS-light categorie 2) en de personen in de tijdelijke opvang (ETHOS-light categorie 3). Deze categorieën zijn namelijk het beste te monitoren door middel van het opvragen van registraties. Dit blijkt onder meer uit de resultaten van een inventarisatie. De centrumgemeenten hebben goed meegewerkt aan het invullen van deze inventarisatie, waarvoor veel dank.

In de toekomst ook andere categorieën

De andere ETHOS-Light categorieën kunnen we (nog) niet via de monitor Dakloosheid worden gemonitord in beeld brengen. We gaan onderzoeken of het mogelijk is om in samenwerking met het CBS in de toekomst ook andere ETHOS-Light categorieën te monitoren. Dit is onderdeel van het groeimodel. Tegelijkertijd omarmt de VNG ook het ETHOS-telonderzoek en is het zodoende zaak om de diverse initiatieven op elkaar te laten aansluiten en de administratieve lasten te beperken.

Vernieuwde aanleverstructuur

De monitor Dakloosheid zal worden uitgevoerd door het CBS. In de vernieuwde aanleverstructuur verzorgen zowel de centrumgemeenten beschermd wonen en maatschappelijke opvang als de maatschappelijke opvangorganisaties de aanlevering. Er is een grote verscheidenheid in typen opvang voor dakloze personen en de (daaruit voortvloeiende) plek en wijze van registratie. Daarom is een gezamenlijke inspanning nodig van gemeenten én opvangorganisaties. De gegevens worden op BSN-niveau aangeleverd aan het CBS.

Proces en meer informatie

De uitvraag van het CBS begint naar verwachting in maart 2024 en zal enkele maanden openstaan. Het betreft een levering van registraties op persoonsniveau over de verslagjaren 2022 en 2023. Na verwerking door het CBS worden de gegevens in het najaar op de website van CBS en op Waarstaatjegemeente.nl gepubliceerd. 

De aanleverrichtlijnen en aanleverspecificaties worden uiterlijk begin januari gepubliceerd in het aanleverprotocol. Bovendien zal de komende maanden gecommuniceerd worden welke ondersteuning gemeenten en opvangorganisaties bij de aanlevering kunnen verwachten. De VNG, het ministerie van VWS, Valente en het CBS slaan hiervoor de handen ineen.