De VNG en IPO pleiten voor een spoedige inwerkingtreding van de nieuwe warmtewet. Dat geeft duidelijkheid aan alle partijen en voorkomt vertraging in de warmtetransitie en investeringen. En het voorkomt dat bestaande ontwikkelingen in de wachtstand komen te staan en tijd verloren gaat. 

Aandachtspunten Wet Collectieve Warmtevoorzieningen

Dat schrijven we in onze brief aan de Kamercommissie EZK in de aanloop naar het commissiedebat op 15 februari. Daarin noemen we een aantal aandachtspunten over het wetsvoorstel Wet Collectieve Warmtevoorzieningen, de nieuwe warmtewet.

Regiefunctie van gemeenten 

De keuze van de minister om de warmtenetten te zien als een essentiële nutsvoorziening is een principiële keuze: een meer publieke marktordening geeft publieke partijen meer zeggenschap over deze transitie. Dat is een belangrijke bouwsteen voor de regiefunctie van gemeenten in de energietransitie in de gebouwde omgeving. 

Overgangsrecht netwerkbedrijven

Wel blijft de inzet van netwerkbedrijven noodzakelijk. Ook publieke infrastructuur zal door private onderaannemers worden aangelegd. Om de snelheid in de transitie te behouden, hechten we eraan dat de kennis die in de markt aanwezig is, behouden blijft. Het overgangsrecht in het wetsvoorstel WCW moet dit borgen. 

Als een warmtebedrijf eerder dan het einde van de lopende exploitatie-afspraken zijn infrastructuur wil overdragen aan een publieke entiteit, moet duidelijk zijn welke vergoedingsmethodiek wordt gehanteerd. Als de afgesproken exploitatietermijn wel is uitgediend (met een sluitende business case en bijbehorende rendementen), moet de infrastructuur ‘om niet’ worden overgedragen aan een publieke entiteit. 

Waarborgfonds voor investeringen

Gemeenten kunnen niet investeren in de warmte-infrastructuur als het rijk niet met een goede landelijke financieringsconstructie komt. De wens is dat alle wijken, in kleine en grote gemeenten, waar warmte het alternatief met de laagste maatschappelijke kosten is, kunnen overgaan op collectieve warmte. 

Een waarborgfonds voor de investeringen in warmte-infrastructuur kan bijdragen aan een doelmatige inzet van publieke middelen, lagere kapitaalskosten en daarmee een lager warmtetarief. En het voorkomt dat er gaten op de kaart ontstaan in gebieden waar juist wel goede kansen liggen. 

Meer informatie

Inbreng VNG en IPO voor commissiedebat Klimaat en Energie (pdf, 216 kB)