De VNG steunt de ambitie van het kabinet gericht op versterking van preventie, publieke gezondheid en een steviger inzet op een gezonde leefstijl. Maar mensen positief gezonder laten leven en een veerkrachtiger samenleving realiseren gaat niet vanzelf.

Dat schrijft de VNG de Tweede Kamer in aanloop naar een debat met staatssecretaris van Ooijen (VWS) over Leefstijlpreventie. We geven de Kamerleden de volgende punten mee:

  1. Verbeter het gezondheidszorgstelsel met een investering in een krachtige rol voor gemeenten via bestuurlijke afspraken en wettelijke verankering van de preventie-opdracht in wetgeving.
  2. Zet de beweging van lokale en regionale preventieakkoorden onverminderd door en vervang incidentele financiering over losse projecten en programma’s door een bredere, structurele inzet aan gemeenten voor versterking van lokaal gezondheidsbeleid en publieke gezondheid.
  3. Draag als rijk zorg voor health in all policies, zoals de invoering van de belasting op suikerhoudende dranken of investeren in een gezonde leefomgeving, waarmee het voor gemeenten en haar partners minder dweilen met de kraan open wordt.

Verbeter het gezondheidszorgstelsel en investeer in krachtige regierol gemeenten

De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden bij de preventieve inzet (landelijk, regionaal en lokaal) kan een stuk scherper. Het vraagt regie om het effect van de inzet van alle actoren (rijk, gemeenten, zorgverzekeraars, GGD’en,  bedrijfsleven, sociaal-maatschappelijke en medische partners) te optimaliseren. Deze bestuurlijke rol is bij uitstek een rol voor gemeenten. Voor de korte termijn willen zij bestuurlijke afspraken maken met het rijk en tegelijkertijd voor de langere termijn werken aan aanscherping van wetgeving en randvoorwaarden ten aanzien van taken, verantwoordelijkheden en benodigde randvoorwaarden.

Duurzame investering in lokale en regionale uitvoering

De aanpak van gezondheidsvraagstukken vraagt ook om een langjarige inzet van zowel rijk als gemeenten. De lokale en regionale uitvoering van preventie en publieke gezondheid is gebaat bij een voorspelbaar, structureel budget dat kan worden ingezet voor lokaal gezondheidsbeleid, preventieakkoorden en inzet van de GGD. Gemeenten pleiten voor bundeling van losse, vaak incidentele programmabudgetten naar één structureel geoormerkt budget via het gemeentefonds.

Health in all policies, lokaal en nationaal moeten elkaar versterken

Health in All Policies, de integrale aanpak van het gezondheidsvraagstuk vanuit meerdere disciplines, is het principe van de lokale preventieakkoorden. Gemeenten willen in die geest de lokale preventieakkoorden verder ontwikkelen en verdiepen. De lokale aanpak is zeer gebaat bij flankerend beleid op landelijk niveau. Kamerleden kunnen de staatssecretaris oproepen op nationaal niveau ongezond gedrag te ontmoedigen, belasting op suikerhoudende dranken is daartoe een begin. Gemeenten hebben ook dringend behoefte aan wettelijke mogelijkheden om in te grijpen in een ongezonde leefomgeving.

Meer informatie