De VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) kwam donderdag 20 januari bijeen. Aan de orde kwamen het regeerakkoord, het wetsvoorstel gemeentelijke instrumenten warmtetransitie, de impact van coronamaatregelen op ondernemers en de milieuaspecten van een eventueel algeheel vuurwerkverbod.

Hieronder een terugblik op wat in de vergadering is besproken.

Weinig aandacht voor milieu in regeerakkoord

Begonnen werd met een reflectie op het regeerakkoord op de voor de commissie EKEM relevante onderwerpen. Wat onder andere opvalt, is dat milieu weinig terugkomt in het regeerakkoord. Aangegeven werd dat het belangrijk is om er scherp op te zijn dat gemeenten kunnen blijven inzetten op waar zij mee bezig zijn. Dit gaat om thema’s zoals asbest en bodem.

Consultatie wetsvoorstel 'gemeentelijke instrumenten warmtetransitie'

Het wetsvoorstel 'gemeentelijke instrumenten warmtetransitie' geeft gemeenten bevoegdheden om aardgasvrije wijken, buurten of gebieden aan te wijzen. De wet is vlak voor kerst in consultatie gegaan, de VNG werkt samen met gemeenten aan een reactie op het wetsvoorstel. Er zijn meerdere oploopjes georganiseerd om input op te halen bij gemeenten. De resultaten werden gepresenteerd en het wetsvoorstel en de voorgestelde lijn werden besproken. Onder andere werd voorgesteld in de VNG-reactie specifiek aandacht te hebben voor de definitie van woonlastenneutraliteit en vergoeding voor de uitvoeringslasten, en aandacht te hebben voor het besluitvormingsproces raad-college.

Stand van zaken coronamaatregelen en impact op ondernemers

De commissie werd bijgepraat op de ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen en de oproep om een langetermijnstrategie met toekomstperspectief voor ondernemers op te zetten. Zie ook:

Algeheel vuurwerkverbod en milieu

Op 4 januari is een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Dit wetsvoorstel werd besproken in de commissie EKEM gezien de impact van vuurwerk op het milieu. Hierbij was aandacht voor argumenten voor en tegen een algeheel verbod. Daarnaast werden enkele aandachtspunten meegegeven zoals de grensproblematiek. De VNG gaat hierover in gesprek met het rijk, er wordt een enquête gehouden onder gemeenten om te komen tot een brede gemeentelijke visie op het vuurwerkverbod.

Meer informatie