Van de 20 leden van de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit zijn er 7 doorgegaan vanuit de vorige commissie, waaronder de nieuwe voorzitter Liesbeth Grijsen (wethouder in Deventer). In deze eerste vergadering in de nieuwe samenstelling is een portefeuilleverdeling op hoofdonderwerpen afgesproken.

Portefeuilleverdeling

Inhoudelijk gaat het om:

  • Omgevingswet en ruimtelijke inrichting
  • Water, klimaatadaptatie en bodem
  • Landelijk gebied
  • Bouwen en wonen
  • Mobiliteit

Elk commissielid doet 1 of 2 hoofdonderwerpen, zodat er 3 tot 7 portefeuillehouders per onderwerp zijn.

Position paper landelijk gebied

De VNG wil komen tot een integrale benadering van het Nationaal programma landelijk gebied, natuur en klimaat. Doel is te komen tot een VNG-visie voor de komende 4 jaar, die gebruikt kan worden voor de lobby richting rijk en EU. De hoofdlijnen zijn:

  • Gemeentelijke taken zijn inzichtelijk en uitvoerbaar
  • Gemeenten zitten aan tafel
  • Gemeenten positioneren zich

In deze vergadering wordt een concept position paper besproken. De commissie geeft diverse aandachtspunten mee. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met vrijkomende agrarische bebouwing, perspectief voor landbouw en voedselzekerheid, koppelingen met opgaven als woningbouw en water.

Huisvesting aandachtsgroepen

Vorig jaar is het rapport Een thuis voor iedereen uitgebracht. De VNG is een van de betrokken partijen. Nu vindt concretisering plaats in een interbestuurlijk programma. De commissie wordt gevraagd om richting te geven aan de VNG-inzet. De discussie gaat vooral over de sturing en over de woningtoewijzing. 

De commissie steunt de gedachte om een deel van de vrijkomende woningen te reserveren voor urgenten uit de aandachtsgroepen. Dat aandeel moet in de loop der tijd aangepast kunnen worden en er moet ruimte blijven om voor schrijnende gevallen een eigen afweging te maken.
De commissie denkt dat de gemeenten in de regio onderling tot een verdeling van aandachtsgroepen kunnen komen. Wetgeving of ingrijpen door de provincie kan een stok achter de deur zijn. Als een gemeente zich niet aan de regionale afspraken houdt, geldt een escalatiemodel.

Programma Wonen en zorg voor ouderen

Dit programma van BZK is bijna af. Het rijk vraagt steun van VNG, Aedes, Actiz en Zorgverzekeraars Nederland. De commissie wordt gevraagd onder welke voorwaarden wij die steun kunnen geven. De discussie gaat vooral over de compensatie van onrendabele toppen van nieuwe corporatiewoningen voor ouderen. Daarnaast is er discussie over aanpassingen aan bestaande woningen voor zorgbehoevende ouderen en het beschikbaar houden van vrijkomende aangepaste woningen voor deze doelgroep.