In de vergadering van 16 november 2022 sprak de commissie Europa en Internationaal over steun en wederopbouw in Oekraïne, de waarneming van gemeenteraadsverkiezingen door de Raad van Europa, en de aanwezigheid van de VNG bij de klimaatconferentie in Egypte. Ook is het vierjarige beleidsplan aangenomen.

VNG International gaat helpen met het opstellen van lokale herstelplannen Oekraïne

Recent is de VNG, via VNG International, een wederopbouwproject in Oekraïne gestart. In het project wordt nauw samengewerkt met de Oekraïense vereniging van gemeenten (AUC). De start van dit project was aanleiding om Nataliya Lazarenko, manager internationale samenwerking van AUC, uit te nodigen bij de vergadering. Zij gaf een update over de situatie in Oekraïne en de behoeften van gemeenten.

In haar toelichting gaf Lazarenko uit te zien naar de samenwerking binnen het wederopbouwproject. Wel moet er ook oog blijven voor korte-termijn behoeften. Zo zijn er nu grote tekorten op gebied van warmte, water en elektriciteit. Gemeenten elders in de wereld worden gevraagd om ondersteuning te bieden en bij te dragen aan de wederopbouw. Dat kan door bijvoorbeeld het doneren van gemeentelijke apparatuur, voertuigen voor hulpverlening en brandweerwagens.

Europese waarnemers positief over gemeenteraadsverkiezingen

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden heeft haar rapport over de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 gedeeld. Op basis van de waarneming die zij hebben gedaan, is een rapport met aanbevelingen opgesteld. De waarnemers zijn erg positief over de wijze waarop de gemeenteraadsverkiezingen zijn verlopen in Nederland. De aanbevelingen zijn gericht op de financiering van lokale politieke partijen, het tegengaan van desinformatie en hate speech en de benoeming van de burgemeester. Tijdens de commissievergadering is gesproken over dit rapport en de aanbevelingen.

Aanwezigheid bij COP-27 voor meer lokale betrokkenheid bij klimaatdoelstellingen

Wethouder Marieke Schouten van de gemeente Nieuwegein was namens het Europees Comité van de Regio’s en VNG aanwezig bij de klimaatconferentie COP-27 in Egypte. Gedurende de commissievergadering gaf zij een toelichting op haar aanwezigheid bij de klimaatconferentie. De hoofdboodschap was dat lokale en regionale overheden een rol moeten hebben in de onderhandelingen over klimaatdoelstellingen en maatregelen. Daarbij is verbinding gezocht met Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht, die als speciaal gezant namens het stedennetwerk van de VN ook aan de klimaatconferentie deelnam.

Nieuw beleidsplan Commissie Europa en Internationaal 2022-2026 opgesteld

Bij de start van de nieuwe mandaatperiode voor de Commissie Europa en Internationaal wordt een beleidsplan opgesteld voor de commissieleden. In het beleidsplan worden de belangrijke maatschappelijke en bestuurlijke opgaven en thema’s voor de periode 2022-2026 beschreven. De gekozen thema’s zijn leidend voor de vorming van de bestuurlijke portefeuilles van de commissieleden en bieden een kader voor de werkzaamheden van de commissies. De commissie gaat zich deze mandaat periode met de volgende 5 prioritaire thema’s bezig houden:

  • Stad en ommeland;
  • Bestuurlijke vernieuwing en inclusieve samenleving;
  • Groene transities: energie, klimaat, mobiliteit en circulaire economie;
  • Digitalisering en regionale economische ontwikkeling;
  • Mondiale crises: preventie en respons.

Meer informatie