Het College voor Arbeidszaken (CvA) vergaderde woensdag 22 februari sinds lange tijd weer fysiek. Op de agenda stond: het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Gemeenten en Cao SGO, de voortgang van het Pensioenakkoord, de financiering van de Cao SW en Cao Aan de Slag, de verenigingsstrategie en Nederland 2040.

Medegedeeld werd dat de uitkomsten bekend zijn van de bedenkingen-procedure rondom het avv-besluit van de Cao Jeugdzorg. Gemeenten en SGO-leden vallen niet onder de reikwijdte van deze cao. Het CvA was al schriftelijk geïnformeerd over de randvoorwaarden en interne afspraken voor effectieve Bestuurlijke Overleggen (BO’s), de VNG-brede ontwikkelingen en plannen rondom arbeidsmarkt, HR 21, en CO2-registratie door werkgevers.

De Cao gemeenten en Cao SGO

Het CvA was voorafgaand aan de vergadering op de hoogte gesteld van het recente onderhandelaarsakkoord dat de avond vooraf was gesloten. In de vergadering werd kort teruggeblikt op de acties van de bonden in verschillende steden na de reactie van de VNG op hun ultimatum.

Op 15 februari nam de CvA-voorzitter een petitie in ontvangst. Vervolgens was er contact met de bonden over een doorstart van de onderhandelingen. Op dinsdag 21 februari werd een informeel oriënterend gesprek omgezet in een formeel overleg en is er een akkoord bereikt. Niet alleen het CvA en het bestuur keken uit naar een akkoord. Van verschillende gemeenten en ook de VGS kregen we brieven waarin verzocht werd om snel tot resultaat te komen.

Momenteel vindt er een ledenraadpleging plaats waarna het bestuur de nieuwe cao op 6 april kan bekrachtigen. Het akkoord is voor een jaar dus de onderhandelingsdelegatie moet snel weer aan de slag

Pensioen

Het sluiten van een onderhandelaarsakkoord over de totale ABP-pensioenregeling 2026, met hierin het invaren en het eventueel compenseren, heeft vertraging opgelopen. Het akkoord moet nu uiterlijk in mei tot stand komen om de overgang per 2026 mogelijk te maken. Uiterlijk eind dit jaar dient de volledige regeling aangeboden te worden aan het ABP-bestuur. Zo blijft er voldoende implementatietijd over om 2026 over te gaan.

Het CvA werd geïnformeerd over het hoorrecht van gepensioneerden- en slapersverenigingen. Zij krijgen de kans om hun stem te laten horen over de afspraken rondom de nieuwe pensioenregeling die sociale partners hebben gemaakt. Het hoorrecht is nieuw en opgenomen in pensioenrecht. Alleen het horen is een recht, er kan geen formeel bezwaar worden ingediend.

Kamer Inclusieve Arbeid; CAO SW en Cao aan de Slag

Er lopen gesprekken met SZW over de financiering van de cao SW en cao Aan de Slag. Vooralsnog is er geen toezegging voor budget mede omdat SZW de uitkomst van een tweetal lopende onderzoeken wil afwachten. Mocht de uitkomst zijn dat gemeenten de arbeidsvoorwaarden voor deze kwetsbare groep volledig zelf moeten betalen dan zal dat ten koste gaan van andere opgaven van gemeenten. In dat geval zal er een enquête plaatsvinden over de toekomst van de Cao Aan de Slag.

De druk om na een cao voor gemeenten ook voor deze groep iets te doen neemt toe, zeker vanuit de bonden. Het onderwerp is ook in het VNG-bestuur geagendeerd om de voortgang, de coördinatie tussen commissies en een mogelijke enquête te bespreken.

Verenigingsstrategie 2030 en Nederland 2040

Andries Kok, VNG-directeur Beleid Lokaal bestuur & Informatiesamenleving, verzorgde een presentatie over de verenigingsstrategie 2030 en hoofd concernstaf Luuk Heijlman over Nederland 2040: een toekomstbeeld

De reacties van het CVA worden door hen verzameld. Een belangrijk thema is de krapte op de arbeidsmarkt. Naar voren kwam dat het A&O hier een belangrijke rol in speelt voor gemeenten en dat het CvA zelf ook bezig is. Bij krapte zit de kracht van gemeenten in het onderling samenwerken op thema’s die gemeenschappelijk zijn.