Het CvA vergaderde digitaal op 16 november. Op de agenda stond: de onderhandelingen voor de nieuwe Cao Gemeenten en CAO SGO, de voortgang van het pensioenakkoord en de financiering van de Cao SW en Cao Aan de Slag. Ook was Jack de Vries te gast om te spreken over het reservistenbeleid van gemeenten.

ALV en benoemingen

We begonnen met een korte mededeling: op de ALV van 2 december houdt de VNG een sessie over Arbeidsmarktkrapte. Vervolgens werden de benoemingen vastgesteld voor het A&O fonds-bestuur, Kamer Inclusieve Arbeid (KIA) en de Adviescommissie rechtspositie Politieke Ambtsdragers (RPA). Tijdens de ALV worden deze met de formele benoemingen van alle commissie- en collegeleden geformaliseerd.

De Cao gemeenten en Cao SGO

De ledenraadpleging om een eenmalige uitkering nog in 2022 mogelijk te maken loopt en de tussentijdse uitslag is positief. De onderhandelingen voor de Cao 2023 en verder lopen moeizaam. De bonden hebben een lange lijst met wensen waaronder een hoge looneis en veel verlof. Vanavond 16 november wordt met de bonden verder verkend of de onderhandelingen vlot getrokken .

Meerjarenbeleidsplan en Stip (arbeidsvoorwaarden van de toekomst)

In 2022 is met het College gewerkt aan het formuleren van publieke waarden van werkgeverschap. Met de HR-medewerkers is inhoudelijk ingegaan op de toekomst ten aanzien van de arbeidsvoorwaardelijke thema’s. De waarden en de suggesties van de HR-collega’s zijn onder andere input voor het nieuw op te stellen meerjarenbeleidsplan 2023-2026 van het College voor Arbeidszaken.

Pensioen

De onderhandelingen over de contouren van de ABP-pensioenregeling 2026 vinden momenteel plaats. De verwachting is dat begin volgend jaar de Pensioenkamer hier een voorlopig besluit over zal nemen. Uitgangspunt voor de onderhandelingen vanuit de VNG – samen met de overige Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW) - is dat de pensioenregeling moet aansluiten bij onze maatschappelijke rol.

Daarnaast is het belangrijk dat de pensioenregeling aansluit bij de vele varianten aan samenlevingsvormen en dat de pensioenregeling het mogelijk maakt voor alle medewerkers om een goed pensioen op te bouwen. Eind november wordt de premie en mogelijke indexatie gecommuniceerd door ABP conform het besluit van het ABP-bestuur. Dit zal gepubliceerd worden op de website van VNG.

Reservisten

Namens Defensie verzorgde Jack de Vries, hoofd van het Bureau Reservisten en Samenleving, een presentatie over het reservistenbeleid. Hij benadrukte het belang van bekendheid van reservisten in het algemeen, en bij de individuele werkgevers.

Op de site van Defensie vindt u meer informatie over reservisten en werkgeversondersteuning of lees de handreiking over reservisten bij gemeenten (pdf, 366 kB).

Kamer Inclusieve Arbeid, CAO SW en Cao aan de Slag

Er is sprake van een ongewenste financiële situatie bij de CAO SW en CAO aan de slag. Het college constateert dat de verschillen tussen de verschillende cao’s en de financiering ervan expliciet duidelijk worden. Voor de Cao ’s SW en Aan de slag is de financiering onvoldoende. Dit is met een dringende brief van bonden, Cedris en VNG gemeld aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, waarin wordt verzocht om via een gesprek tot een oplossing te komen.