De VNG heeft gisteravond intensief en langdurig met het rijk overlegd over de Hervormingsagenda Jeugd. In januari spreken we hierover verder. 

Verbeteren van de jeugdhulp

Het welzijn van onze jeugd staat toenemend onder druk, onder andere door de nasleep van corona. De jeugdhulp moet daarom beter. Gemeenten willen aan de slag met het verbeteren van de jeugdhulp. De problemen in de jeugdzorg zijn groot: lange wachtlijsten, vertrekkend personeel en een groeiende groep jongeren die zorg nodig heeft. Voldoende financiële middelen en inhoudelijke verbeteringen van het stelsel zijn daarbij belangrijk. Daar ligt ook het belang van de Hervormingsagenda: zorgen voor een betere jeugdzorg en financiële beheerbaarheid van het stelsel.

Voorstel financieel kader getoetst

De afgelopen periode is hierover veelvuldig overlegd met het rijk. Op 19 december heeft het rijk ons een voorstel voor het financiële kader gedaan. Dit hebben we getoetst aan onder meer de uitspraak van de Commissie van Wijzen (pdf, 461 kB) en de tijdens de laatste ALV aangenomen motie van de gemeente Krimpenerwaard (pdf, 169 kB).

Onvoldoende garanties voor gemeenten

Dit voorstel biedt gemeenten echter onvoldoende garanties, mochten er ondanks hun inspanningen sprake zijn van tekorten op de jeugdhulp. Daarmee voldoet het voorstel van het rijk naar onze opvatting niet aan uitgangspunten die gelden in de interbestuurlijke verhoudingen, de uitspraak van de Commissie van Wijzen en de motie-Krimpenerwaard. Gemeenten zijn zo niet in staat de hervormingsagenda uit te voeren. Daarom heeft de bestuurlijke delegatie van de VNG in het Bestuurlijk Overleg op donderdag 22 december een eigen voorstel gedaan in lijn met de genoemde uitspraak en motie. 

Gesprek in januari

Het overleg tussen rijk en gemeenten over beide voorstellen was intensief en langdurig. De uitkomst van het gesprek is dat een breed samengestelde werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de ministeries van BZK, VWS en Financiën en de VNG/gemeenten, op korte termijn een aantal scenario’s ontwikkelt die inzicht bieden in de vraag hoe om te gaan met de risico’s die samenhangen met de uitvoering van de Jeugdwet. Over de uitkomsten van deze verkenning spreken het rijk en de VNG in januari.

Meer informatie

Ledenbrief Stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd (pdf, 37 kB)