De Regiodeals zouden de opmaat moeten zijn naar een meer structurele, programmatische en interbestuurlijke samenwerking in de regio. In de regio komen transities en opgaven samen en is een integrale beleidsaanpak en financieringssystematiek noodzakelijk.

In aanloop naar een debat over de Regiodeals (op 22 juni) heeft de VNG er bij de Tweede Kamer opnieuw voor gepleit dat het rijk een rol pakt als makelaar tussen de vele financieringsfondsen en de reguliere begrotingen van de verschillende ministeries om regionale plannen te faciliteren.

Veel animo voor Regiodeals

Regiodeals hebben tot energie en projecten met het oog op de brede welvaart in de regio geleid en veel gemeenten nemen deel als partner: het instrument voorziet duidelijk in een behoefte. Maar de Regiodeals zijn ook nog te veel een schoonheidswedstrijd waarbij niet duidelijk is wat de criteria voor toekenning en afwijzing zijn. Dat schuurt omdat er bij gemeenten heel veel animo is om een deal binnen te halen. Een ander bezwaar van de VNG is dat er regio’s zijn die niet in staat zijn om een aanvraag (propositie) in te dienen en daarom per definitie buiten de boot vallen.

Helder afwegingskader en ondersteuning

In het debat bleek dat onze aandachtspunten worden gedeeld door alle aanwezige Kamerleden. Minister Bruins Slot liet weten binnen een paar weken met een brief te komen waarin het afwegingskader voor Regiodeals helder wordt geformuleerd, inclusief een toelichting op het aspect brede welvaart. De minister erkent ook dat dat niet elke regio qua deskundigheid en capaciteit in staat is een propositie in te dienen en gaat daarom deze regio's ondersteunen via het ministerie van BZK of de RVO.

Naar een meer structurele  aanpak

In de lijn van het VNG-standpunt dat de Regiodeals de opmaat moeten zijn naar een meer structurele en integrale beleidsaanpak en financieringssystematiek wezen Kamerleden erop dat de regio's het incidentele geld eigenlijk hard nodig hebben voor grote maatschappelijke opgaven van structurele aard. De minister kondigde hierop jaarlijkse rapportages aan over de Regiodeals die dit aspect in kaart gaan brengen.

Meer informatie