Het voorgenomen Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening creëert een wettelijke basis voor uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en schuldeisers in het kader van vroegsignalering van schulden. Dit is een noodzakelijke stap voor het succesvol uitvoeren van schuldhulpverlening. 

Er zijn echter nog wel aandachtspunten en randvoorwaarden, waaronder voldoende financiële en technische middelen.

Dit schrijven het NVVK, Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland, VNG en Divosa in een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Van Ark. Ze reageren hiermee op de internetconsulatie over het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) wijzigt. De wijziging faciliteert gegevensuitwisseling voor vroegsignalering van schulden en voor de toegang en het plan van aanpak voor schuldhulpverlening.

Het voorgenomen Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening geeft nadere invulling aan de gegevensuitwisseling met en tussen instanties ter ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van de Wgs.

Signalen voor vroegsignalering

De AMvB wijst zes signalen aan voor de vroegsignalering van schulden. Wij pleiten ervoor om in de AMvB toe te voegen:

  • Dat hypotheekachterstanden als signaal voor betalingsachterstanden worden gezien
  • Om achterstanden bij gemeentelijk vorderingen als signaal aan te wijzen
  • Om de inspanningsverplichting die de verhuurder heeft om tijdig in contact te komen met de inwoner, te monitoren

Verplichting elk signaal opvolgen

Daarnaast vragen wij expliciet aandacht voor de verplichting voor gemeenten om ieder enkel signaal op te volgen. Wij maken ons zorgen dat deze verplichting niet alleen de werklast van gemeenten gaat bepalen, maar ook ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening.

Gemeenten en schuldeisers moeten de mogelijkheid krijgen om afspraken te maken over welke signalen worden doorgestuurd en opgepakt. Daarnaast hebben gemeenten de mogelijkheid nodig om signalen te verrijken en te matchen om de beschikbare capaciteit in te zetten op signalen waar ondersteuning écht effect kan hebben.  

Uitvoeringstoets

Gezamenlijk voeren wij dit najaar een eerste uitvoeringstoets op de AMvB uit. In deze uitvoeringstoets beschrijven wij wat financieel en procesmatig minimaal nodig is voor een effectieve implementatie en uitvoering.   

Meer informatie

In onze gezamenlijk brief aan de staatssecretaris leest u onze volledige reactie.