In de laatste week van maart organiseerde de Jeugdautoriteit in 2 jeugdzorgregio’s voorlichtingsbijeenkomsten over de pilot 'Informatievoorziening jeugdstelsel'. Nu vertegenwoordigers van de deelnemende jeugdhulpaanbieders en jeugdzorgregio’s zijn bijgepraat over de opzet en planning is de pilot echt gestart.

Tijdens de 2 bijeenkomsten in de jeugdzorgregio’s Rotterdam Rijnmond en Hart van Brabant is de Jeugdautoriteit in gesprek gegaan met meer dan 30 organisaties. Er is gesproken over de pilot, maar ook over het algemeen belang van meer inzicht in het jeugdhulpstelsel. De betrokken partijen zetten zich hiervoor in.

Gegevens

De Jeugdautoriteit start deze pilot om te onderzoeken welke gegevens nodig zijn en op welke wijze die opgevraagd moeten worden. Het gaat daarbij niet alleen om financiële gegevens, maar ook om bijvoorbeeld in-, door- en uitstroom van jeugdigen - alsmede informatie over de personele bezetting. Zo kunnen vroegtijdig risico’s in discontinuïteit van jeugdhulp worden gesignaleerd. De Jeugdautoriteit kan vervolgens helpen bij het zoeken naar oplossingen.

Vroegsignalering

In het Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp hebben de *stelselpartners, waaronder de VNG, afspraken gemaakt over de noodzakelijke extra inspanning om vroegsignalering door de Jeugdautoriteit beter mogelijk te maken.
Gertjan Postma, projectleider bij de Jeugdautoriteit: 'De betrokkenen zien de meerwaarde van vroegsignalering als belangrijke bijdrage aan de continuïteit van jeugdhulp. Daarnaast kregen we opbouwende kritiek ten aanzien van de gevolgde werkwijze, wat ten goede zal komen aan de uitrol van de pilot in de komende maanden.'
De pilot duurt tot eind 2022.

Meer informatie

Bekijk meer informatie op de website van de Jeugdautoriteit:

*De stelselpartners die het Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp hebben ondertekend zijn: Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse GGZ, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra, verenigd in de Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).