Het overhedenoverleg van 6 september stond in het teken van de financiën van decentrale overheden. Herstel van die financiën is op korte termijn nodig, zodat overheden kunnen blijven investeren in urgente thema’s als klimaat, woningbouw en de sociale basis.

De VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen overlegden met demissionair premier Rutte en een brede delegatie van het kabinet. Onderwerp van gesprek: de balans tussen ambities, taken, middelen en uitvoeringskracht van de overheden. Dit vanuit de gedeelde verantwoordelijkheid en urgentie om aan de maatschappelijke opgaven voor Nederland te werken. Daarbij is ook gesproken over het belang dat de financiële middelen daarmee in evenwicht zijn. Zo is ook door het kabinet vastgesteld dat de opschalingskorting voor gemeenten zwaar weegt en een belangrijk gespreksonderwerp blijft. 

Concrete afspraken

Het werk aan de opgaven mag niet stil komen te liggen. Vanuit dat gezamenlijke belang zijn de volgende concrete afspraken gemaakt:

  • Voor het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BOFv, het overleg tussen de fondsbeheerders, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen) van oktober wordt in kaart gebracht welke plussen en minnen er zijn ontstaan in de financiën van de medeoverheden. Inclusief de opschalingskorting. Het is aan een nieuw kabinet om over deze opschalingskorting besluiten te nemen. Mocht er in april 2024 nog geen nieuw kabinet zijn, dan beslist het demissionaire kabinet bij de besluitvorming over de Voorjaarsnota, ook in het licht van de overheidsfinanciën op dat moment. 
  • Bij het BOFv bespreken we ook de mogelijkheden om incidentele middelen en overschotten in te zetten als structureel dekkingsmiddel. De fondsbeheerders (de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën) werken hiervoor in goed overleg met gemeenten en toezichthouders een aantal voorstellen uit. Dit kan gemeenten helpen financiële tekorten tijdelijk te overbruggen. 
  • Ter voorbereiding op een nieuw kabinet, brengen het rijk en medeoverheden in kaart welke mogelijkheden er met de huidige uitvoeringskracht zijn voor het realiseren van de grote maatschappelijke opgaven. Ook de actuele financiële stand van zaken wordt in kaart gebracht, net als de plussen en minnen in het gemeentefonds en het provinciefonds. Voor een aanpassing van de financieringssystematiek wordt een aantal varianten uitgewerkt.
  • Er komt een jaarlijks Overhedenoverleg en de decentrale overheden worden goed betrokken bij het formatieproces.

Meer informatie

Meer informatie over ons standpunt en de achtergronden daarvan leest u in onze ledenbrief van 1 september, die ingaat op de acties naar aanleiding van de val van het kabinet.