Het is buitengewoon teleurstellend dat het kabinet vandaag geen overeenstemming heeft bereikt over het wetsvoorstel dat de spreiding van asielzoekers over alle gemeenten regelt. Hierdoor raakt een oplossing voor de opvangcrisis verder uit zicht. 

Dit is niet in het belang van een humane opvang en draagvlak voor asielopvang. Het oponthoud brengt daarnaast de zorgvuldigheid van het wetstraject en de uitvoerbaarheid van de wet in gevaar.

Bestuurlijke afspraken onder druk

De VNG, het Veiligheidsberaad en het IPO hebben eerder met het kabinet afgesproken dat de wet op 1 oktober in consultatie zou gaan. De beoogde invoeringsdatum was toen 1 januari 2023. Deze termijnen waren ambitieus, maar wel haalbaar. Dit proces wordt nu weer weken vertraagd. Na het kabinetsbesluit moet er ook nog een noodzakelijk gedegen onderzoek plaatsvinden naar de uitvoerbaarheid en de kosten. Dat vereist een zorgvuldig proces en dat lijkt onmogelijk wanneer wordt vastgehouden aan invoering per 1 januari. Zo komen ook de andere bestuurlijke afspraken die gemeenten met het kabinet hebben gemaakt onder druk te staan.

We willen als medeoverheden zo snel mogelijk met de staatssecretaris in gesprek om te bezien hoe we gezamenlijk tot een werkbare uitvoering van de afspraken uit het bestuursakkoord kunnen komen.