De nieuwe handreiking 'Tarifering en inkoop pleegzorg' biedt een flink aantal handvatten voor gemeenten. Het doel van de handreiking is om de samenwerking tussen alle betrokken partijen te verbeteren en zo tot betere zorg te komen voor kinderen en jongeren. 

Download de handreiking (pdf, 4,5 MB)

Op dinsdag 13 juni hebben de VNG, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gezamenlijk de handreiking gepubliceerd.

De handreiking biedt:

  • Een kaderstellend houvast met bouwstenen gebaseerd gedeelde principes en randvoorwaarden om tarieven vast te stellen bij de inkoop van pleegzorg.
  • Duidelijkheid over de voorwaarden waaronder pleegzorg wordt ingekocht.
  • Aanbevelingen om de pleegzorg verder te verbeteren, zowel voor gemeenten als voor pleegzorgaanbieders. Denk hierbij aan het investeren in de deskundigheid van pleegouders, het gedeeld opvoederschap, de samenwerking tussen pleegouders en professionals, informatievoorziening voor pleeggezinnen en de verbetering van de nazorg voor pleegouders en kinderen na afloop van een plaatsing.
  • Duidelijkheid over de noodzaak en inzet van aanvullende specialistische hulp gekoppeld aan pleegzorg, zodat deze snel beschikbaar komt voor de kinderen en (pleeg)ouders die dat nodig hebben.
  • Heldere kaders voor de vergoeding van (bijzondere) kosten aan pleegouders.
  • Daarnaast faciliteert en stimuleert de handreiking een apart, passend tarief voor deeltijdpleegzorg. Deeltijdpleegzorg sluit aan bij het zo thuis mogelijk opgroeien van kinderen en het voorkomen van breakdowns en uithuisplaatsingen.

Kader voor de komende jaren

De handreiking dient de komende jaren als kader voor alle betrokkenen bij de inkoop en contractering van pleegzorg. Het belang van deze handreiking is duidelijk: het biedt helderheid over wat pleegzorg is, hoe tarieven en vergoedingen zijn opgebouwd en wat er verwacht mag worden van de pleegzorgaanbieders. Dit zorgt voor duurzame en kwalitatief goede ondersteuning en hulp voor pleegkinderen en (pleeg)ouders.