Bij het ontstaan van overtredingen kunnen specifieke omstandigheden een rol spelen. Het is van belang dat gemeenten bij het opstellen van een besluit rekening houden met deze omstandigheden. In een nieuwe denklijn hebben de VNG en GGD GHOR Nederland gezamenlijk de rollen van de gemeente en GGD uitgewerkt

Denklijn: 'verzachtende en verzwarende omstandigheden’

Denklijn de afgelopen jaren onbedoeld op verschillende manieren geïnterpreteerd

Inhoudelijk wijkt de denklijn niet af van de eerdere versie. Wel geeft de vernieuwde denklijn gemeenten en GGD’en een duidelijker en eenduidiger advies in de uitvoering van toezicht en handhaving. De vernieuwde denklijn kent 2 doelen:  

  • Een gelijke werkwijze voor de toezichthouder bij het rapporteren van een overtreding, het beoordelen van de specifieke omstandigheden die daarbij een rol spelen en het vormgeven van een inhoudelijk advies aan de gemeente;  
  • Een gelijke werkwijze voor gemeenten bij de besluitvorming, welke informatie zij hierbij moeten betrekken en hoe dit tot uiting komt in de motivering van een besluit.

De verschillende rollen uitgelegd in de denklijn

We geven in de denklijn aan wat de verantwoordelijkheid en de rol van de toezichthouder is, welke invloed dit heeft op de gemeente en hoe de gemeente tot besluitvorming komt. Zo is de kinderopvangondernemer (de houder) verantwoordelijk voor het bieden van kwalitatief goede kinderopvang en zien gemeenten toe op de naleving van deze kwaliteitseisen. De GGD is aangewezen als toezichthouder en houdt toezicht op de vastgelegde kwaliteitseisen. Daarbij concentreert de GGD zich op de kwaliteitsbeoordeling. De GGD adviseert de gemeente. Uiteindelijk neemt de gemeente een besluit gebaseerd op de inhoud van het inspectierapport en het advies van de deskundige.

Wet kinderopvang: verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving

Het doel van de Wet kinderopvang is om te zorgen voor verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. Goede kwaliteit van kinderopvang is essentieel voor een gezonde en optimale ontwikkeling van kinderen.