De VNG maakt zich grote zorgen over de impact van de verwachte asielinstroom. Een humane aanpak met draagvlak in de samenleving valt of staat met de juiste ondersteuning door het rijk – beleidsmatig, organisatorisch, financieel en qua menskracht.

Onvoldoende voortgang

De VNG constateert dat het rijk tot op heden onvoldoende structurele oplossingen biedt op het terrein van opvang, huisvesting en integratie. Dat is wel hoogst noodzakelijk, zeker nu er een steeds groter beroep op gemeenten wordt gedaan op het gebied van asielopvang, huisvesting van statushouders én de opvang en ondersteuning van Oekraïners.

Er zijn onder de huidige omstandigheden dan ook geen garanties te geven dat alle opgaven kunnen worden uitgevoerd. Het rijk toont nog weinig voortvarendheid, in het bijzonder als het gaat om het realiseren van de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen. In augustus 2022 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over het versneld uitvoeren van de Uitvoeringsagenda, inclusief kleinschalige opvanglocaties. Daarnaast staat in de Uitvoeringsagenda dat statushouders en kansrijke asielzoekers zo snel mogelijk in regionale opvanglocaties worden geplaatst. Daardoor kunnen zij vroegtijdig aansluiting vinden op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Daarnaast zouden er meerdere gemeenschappelijke vreemdelingenlocaties komen. Deze elementen zijn cruciaal voor het gewenste opvanglandschap. We blijven dan ook hameren op het nakomen van de gemaakte afspraken en zijn hierover continu met het rijk in gesprek.

Geen geld voor LVV

In de Voorjaarsnota worden voor verschillende onderwerpen extra middelen beschikbaar gesteld. Voor de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) wordt alle financiering na 2023 echter stopgezet, ondanks dat in het regeerakkoord een landelijke uitrol is afgesproken. De LVV is noodzakelijk omdat ongedocumenteerden als gevolg van het falend terugkeerbeleid anders op straat belanden en buiten het zicht raken van de overheid en instanties. Een aantal gemeenten vangt deze groep op en wordt daarvoor vergoed. Dat het rijk deze financiering wil stopzetten, hoort volgens de VNG niet bij de interbestuurlijke verhoudingen. De VNG wil op korte termijn samen met betrokken gemeenten hierover in gesprek met het rijk.

Voorzieningen onder druk

De oplopende aantallen asielzoekers, statushouders en Oekraïense ontheemden hebben impact op onder andere wonen, zorg, onderwijs, integratie, leefbaarheid en daarmee op het draagvlak. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, heeft de VNG het rijk gevraagd te komen met een samenhangende aanpak. Voldoende personele capaciteit is randvoorwaardelijk voor het leveren van de gevraagde prestaties. Momenteel vormen de zeer krappe arbeidsmarkt en het tekort aan onder meer docenten, artsen en gemeentelijk personeel een van de grootste belemmeringen. Het is daarom van belang dat het rijk stevige, integrale regie voert. Daarbij moet verkokering en regelgeving die elkaar tegenwerkt worden tegengegaan.

Meer informatie