Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) heeft op 23 juni de meerjarige beleidsagenda boa’s aangeboden aan de Tweede Kamer. De VNG constateert met waardering dat gemeentelijke handhavers ook volgens de minister een eigen rol hebben gekregen in de aanpak van vraagstukken op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.

Nederland kent ongeveer 23.000 buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) die verspreid over 6 domeinen werken, via honderden publieke en private werkgevers. Gemeenten vormen een substantieel deel van die werkgevers: 305 gemeenten hebben boa’s in dienst. In totaal zijn er ruim 4.000 gemeentelijke boa’s.

Waardering voor het werk van gemeentelijke handhavers

Boa's zijn een onmisbare partner in de samenwerking met de politie en hebben daarnaast een eigenstandige taak. Het takenpakket van boa’s is verzwaard, zoals de coronacrisis liet zien. Met instemming zien we dat de minister haar waardering uitspreekt voor het werk en de zware omstandigheden waaronder de gemeentelijke handhavers dat verrichten.

Inzet op veilige taakuitoefening en verdere professionalisering

De minister is verantwoordelijk voor het boa-bestel en bepaalt daarmee de kaders en voorwaarden van boa’s in alle domeinen. In de meerjarige beleidsagenda noemt zij 5 prioritaire thema’s. We steunen de oproep om inzet te plegen op veilige taakuitoefening en het streven naar verdere professionalisering. Daarnaast zijn we blij dat er meer ruimte lijkt te komen voor het flexibeler inrichten van de taakstelling en het toevoegen van taken aan domeinlijsten van boa’s.

Algemenere inzet boa’s en daarbij passende bevoegdheden

De VNG is voorstander van verdergaande stappen waar het gaat om verbreding van taken en bevoegdheden. Als stip op de horizon zien we hierbij een algemenere inzet van boa’s en daarbij passende bevoegdheden. We zetten ons graag in voor verdere versterking van de samenwerking met de politie. In de beleidsagenda is ook aandacht voor de neutraliteit van de boa. De landelijke richtlijn is helder en biedt weinig ruimte voor zichtbare uitingen van religie, geaardheid of andere vorm van lifestyle.

Gezamenlijk oppakken van knelpunten

In de uitvoering zullen gemeenten partners zijn van de minister. De VNG bereidt ook een eigen actieagenda voor die aangeeft welke delen van het werk en knelpunten gezamenlijk kunnen worden opgepakt. We zijn blij met de wijze waarop de Taskforce Onze Hulpverleners Veilig zich inspant om de aangiftebereidheid te verbeteren en bovendien opvolging en nazorg bij incidenten te versterken. Positief vinden we ook de realisatie van toegang van boa’s tot het rijbewijzenregister van RDW. Ook de wijze waarop de lokale driehoek beter wordt gepositioneerd bij de toewijzing van bewapening en uitrusting (per AMvB) stelt ons tevreden.

Blijvende aandacht nodig

Op korte termijn wordt dus een aantal zaken geregeld, maar er blijven vraagstukken bestaan en er komen ook nieuwe bij. Het aantal boa’s groeit en hun werk is nog zichtbaarder en complexer geworden. Dit vraagt blijvende aandacht van het rijk en van gemeenten als werkgever. Onderwerpen als opleiding, opleidingseisen, taakopvatting en domeinindeling moeten daarom onderwerp van gesprek blijven.

Meer informatie

Kijk op de site van de rijksoverheid voor het bericht van het ministerie van JenV, de Kamerbrief en de beleidsagenda: