De Tweede Kamer wil gemeenten een formele rol geven bij de inrichting van ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’. Dat moet voorkomen dat de kosten voor afvalinzameling en -verwerking worden afgewenteld van producenten naar gemeenten en inwoners. Dit strookt met een in juni aangenomen VNG-motie.

Producentenverantwoordelijkheid

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid wil zeggen dat producenten verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer van de producten die zij op de markt brengen. Dat zorgt onder meer voor prikkels om al bij ontwerp en productie te sturen op minder afval en hergebruik. Dit geldt voor onder meer verpakkingen, elektronische apparaten en binnenkort textiel. 

Motie Tweede Kamer

In de motie van Agnes Mulder c.s. constateert de Kamer dat gemeenten verantwoordelijkheid hebben voor het afvalbeleid, maar dat zij geen formele positie hebben bij de invulling van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en daardoor knelpunten ervaren in de uitvoering. Dit leidt soms tot onuitlegbaar afvalbeleid en een beperkte dekking van de kosten voor gemeenten, die uiteindelijk door inwoners moeten worden betaald. 

Betere positie gemeenten

De Kamer vraagt de regering daarom om in de verbetervoorstellen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid ook een betere positie voor gemeenten te organiseren. Een betere positie voor gemeenten was ook onderdeel van de motie van de gemeente Rijswijk die afgelopen juni door de ALV werd aangenomen. 

Meer informatie

Beter afvalbeheer door (financiële) prikkels producenten