Met het wetsvoorstel onderwijshuisvesting worden gemeenten verplicht een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor schoolgebouwen te maken. Een van de doelen is het geven van meerjarige zekerheid voor schoolbesturen. Gemeenten kunnen deze zekerheid alleen bieden als het rijk voldoende middelen beschikbaar stelt.

Aanpakken verouderde schoolgebouwen

Gemeenten en schoolbesturen hebben al geruime tijd de ambitie om de verouderde schoolgebouwen aan te pakken en toekomstbestendige, duurzame en gezonde schoolgebouwen te realiseren die geschikt zijn voor hedendaags en inclusief onderwijs.
De VNG heeft samen met de PO-Raad en VO-raad gepleit voor het verplichten van een IHP, en inmiddels heeft circa driekwart van de gemeenten een IHP of werkt er aan. Met een IHP wordt onder andere meerjarige zekerheid gezocht, zodat schoolbesturen weten wanneer hun schoolgebouw aan de beurt is voor vernieuwing. Daarvoor hebben gemeenten ook meerjarige zekerheid nodig vanuit het rijk over voldoende middelen. En er is extra geld nodig om de benodigde inhaalslag in de aanpak van schoolgebouwen te kunnen maken.

Eisen Integraal Huisvestingsplan

In een antwoordbrief aan minister Wiersma geven we een aantal punten mee waar een Integraal Huisvestingsplan volgens ons aan moet voldoen:

  • Beperk de gegevens die verplicht gesteld worden in een IHP in verband met de administratieve lasten. De VNG kijkt graag met het rijk en de sectorraden welke informatie op welk niveau nodig is.
  • Behoud de nodige bewegingsruimte gedurende de looptijd van het IHP om in te kunnen spelen op onvoorziene zaken en ruimte te bieden voor tussentijdse nieuwe aanvragen, bijvoorbeeld in het kader van de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen.
  • Houd bij de implementatie rekening met lopende IHP’s en ondersteuning van gemeenten die nog geen IHP hebben.

Renovatie en binnenklimaat

In het concretiseringsvoorstel van de sectorraden en de VNG uit 2018 is het uitgangspunt dat renovatie wordt beschouwd als een volwaardig alternatief voor nieuwbouw. Over het begrip renovatie kan discussie blijven ontstaan tussen schoolbesturen en gemeenten: is er sprake van groot onderhoud of van renovatie? Ten slotte staat de VNG achter een zorgplicht voor een gezond binnenklimaat, maar voor schoolbesturen en gemeenten moet wel duidelijk zijn wat dit precies betekent in bestaande schoolgebouwen. Daarnaast moet het rijk schoolbesturen in staat stellen om aan deze eisen te voldoen. 

Meer informatie

Antwoord adviesaanvraag wetsvoorstel onderwijshuisvesting (pdf, 163 kB)