Het Integraal Financieel Beeld (IFB) Omgevingswet 2021 is geactualiseerd (status concept). Dit kwam door het uitstel van inwerkingtreding, voortschrijdend inzicht van de effecten en om effecten bij verbonden partijen zoals de Omgevingsdiensten te kunnen meenemen. De VNG consulteert in juni gemeenten hierover.

Onderzoek

Het geactualiseerde IFB richt zich expliciet op het inzichtelijk maken van de kosten en baten van de Stelselwijziging Omgevingswet, op korte en lange termijn, voor overheden en minder diepgaand voor inwoners en bedrijven. Het onderzoek heeft uitdrukkelijk niet gekeken naar dekkingsvraagstukken. Het rapport bouwt dus voort op de uitkomsten van het IFB-2021 en er zijn in expertsessies (met betrokkenen in het veld) en bureauonderzoek (naar wijzigingen in de uitgangspunten) aanpassingen gedaan op het eerdere beeld.

Het onderzoek is, in opdracht van het ministerie van BZK, uitgevoerd door bureau KokxdeVoogd (KdV) in samenwerking met de Interbestuurlijke Werkgroep Financiën Omgevingswet.

Ambtelijke consultatie gemeenten

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft aan de Kamers toegezegd om dit rapport voor 1 juli 2023 te verstrekken. De VNG wil graag in juni een raadpleging houden onder gemeenten, als input voor onze reactie. 

Aanvragen uitkomsten onderzoek

Wilt u het concept geactualiseerde Integraal Financieel Beeld Omgevingswet ontvangen, dan kunt u de stukken (rapport en leeswijzer) aanvragen via omgevingswet@vng.nl onder vermelding van ‘Integraal Financieel Beeld’.