De inwerkingtreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) wordt verschoven naar 1 januari 2024, om gemeenten in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden op de implementatie. Dat staat in de reactie van de minister van BZK op de schriftelijk vragen van de Eerste Kamer. 

Zorgvuldig implementeren

Dit besluit kwam naar aanleiding van pilots die gemeenten, provincies en waterschappen hebben uitgevoerd. Uit de pilots kwamen geen belemmeringen naar voren om het wetsvoorstel bij decentrale overheden in te voeren. Wel bleek dat de invoeringstermijn langer moest zijn om de wet zorgvuldig te kunnen implementeren. 

Generiek kanaal 

In pilots onderzochten decentrale overheden hoe ze zo eenvoudig mogelijk kunnen voldoen aan de bepalingen in dit wetsvoorstel. Daaruit bleek onder meer dat op dit moment nog niet voor alle procedures de digitale weg is opengesteld.

Om aan de wet te voldoen is niet nodig om voor elk product of cluster van producten een apart elektronisch kanaal in te richten. Enkele generieke kanalen volstaan, zoals een algemeen contactformulier met een uploadmogelijkheid voor documenten. 

Specifieke uitkering IDO’s

De memorie gaat niet in op de vraag van de VNG naar compensatie van gemeenten voor de incidentele invoeringskosten van de Wmebv (€ 15 miljoen). Aangegeven is dat voor de zorgplicht voor passende ondersteuning bij dienstverlening geen extra middelen aan de gemeenten ter beschikking worden gesteld

Wel bereidt de regering een specifieke uitkering (SPUK) voor aan gemeenten ter bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). Over de inhoud van de SPUK wordt in december mededeling gedaan.

Ondersteuning implementatie 

Vooruitlopend op de SPUK ondersteunt de VNG gemeenten via het project lokale regie op de IDO’s. In december publiceren we een handreiking en factsheet. Verder hebben we BZK om financiering gevraagd om gemeenten voor te bereiden op de implementatie van de elektronische componenten van de Wmebv, onder meer door ontwikkeling van generieke componenten voor digitale webformulieren en koppelvlakken in samenwerking met gemeenten en hun leveranciers. Over de start van het project houden we u op de hoogte.

Meer informatie 

Dossier WMEBV Eerste Kamer