Het kabinet wil in september helderheid geven over de financiële situatie van gemeenten vanaf 2026. In de 'Contourennota financieringssystematiek medeoverheden' geeft het kabinet aan dat het de zorgen van gemeenten over de financiële situatie vanaf 2026 begrijpt. 

Op verzoek van de VNG becijferde hoogleraar Maarten Allers van de Rijksuniversiteit Groningen al dat het kabinetsbeleid tot grote tekorten bij gemeenten leidt. Dit gaat in 2026 al om € 3,9 miljard en loopt op tot € 6,2 miljard in 2028. 

Snel duidelijkheid

Het rapport van Allers is ook opgenomen in het verslag 'Samenwerkingsvermogen Samen werken aan maatschappelijke opgaven met financiën in balans' van onafhankelijk procesbegeleider José Lazeroms. In haar verslag, dat samen met de Contourennota naar de Tweede Kamer is gestuurd, staat als belangrijkste aanbeveling dat er snel duidelijkheid moet komen over de financiële ruimte vanaf 2026. Hiervoor geeft zij een aantal concrete oplossingsrichtingen. Het kabinet heeft besluitvorming hierover nu doorgeschoven naar augustus.

Nieuwe financieringssystematiek

Het kabinet herhaalt in de Contourennota de ambitie om voor de periode vanaf 2026 een nieuwe financieringssystematiek uit te werken en daarbij een verruiming van het gemeentelijke belastinggebied te betrekken. Lazeroms noemt de planning voor eventuele verruiming ‘ambitieus’ en stelt dat er gevoelige politieke keuzes moeten worden gemaakt. Ze adviseert daarom ook op korte termijn afspraken te maken over de financiële situatie vanaf 2026 voor het geval dat de invoering van de nieuwe systematiek pas later of helemaal niet tot stand komt.

Resolutie Algemene Ledenvergadering

De VNG overlegt nog steeds intensief met het rijk over een oplossing voor de financiële situatie vanaf 2026. Uitgangspunt daarbij is de resolutie ‘Zekerheid over de structurele financiën’ die in de Algemene Ledenvergadering van de VNG eind juni vrijwel unaniem is aangenomen. Eerste stap daarin is overleg tussen de VNG en een brede delegatie van het kabinet.

Zomerwebinar financiële positie gemeenten

Maandagmiddag 18 juli is er een webinar over de financiële positie van gemeenten vanaf 2026. Maarten Allers zal daar een toelichting geven op zijn rapport.

Meer informatie