De nieuwe versie 2023 van houdbaarheidstest gemeentefinanciën is beschikbaar. Met de test kan een gemeente zijn financiële gezondheid in beeld brengen. De test geeft de uitkomst voor de financiële conditie index van de gemeente en voor elk van de achterliggende financiële kengetallen.

Op de stand handmatig kan met de test de begrotingsruimte en investeringsruimte voor de komende jaren worden geraamd.

Kengetallen

De houdbaarheidstest brengt de financiële conditie van een gemeente met 10 financiële kengetallen in beeld. Er is een kengetal voor ieder aandachtsgebied dat de begrotingsruimte van een gemeente in belangrijke mate beïnvloedt. Met de financiële conditie index wordt gekeken hoeveel van de 10 kengetallen hun signaalwaarde voor het ontstaan van financiële stress op het aandachtsgebied, zoals de hoogte van de schuld of de uitkomst van het exploitatieresultaat, overschrijden.

Methode

De index vertrekt daarvoor van een totaal van 10 punten. Als de signaalwaarde van een financieel kengetal bijna wordt overschreden (licht op oranje) vindt een half punt aftrek plaats. Wordt de signaalwaarde overschreden (licht op rood) dan gaat er 1 punt af. Naarmate meer financiële kengetallen de signaalwaarde (bijna) overschrijden wordt de einduitkomst lager. De index weegt op deze wijze de schuld-ontwikkeling en de beschikbare financiële ruimte. Bij een uitkomst lager dan 6 is sprake van een onvoldoende financiële conditie.

Stresstest

De test bevat daarbij een stresstest op basis van toekomstige kasstromen. Met een kengetal voor het houdbaarheidstekort meet de test de weerbaarheid van de gemeente bij een slecht-weer-scenario. Met de test kunnen op de stand handmatig ook scenario’s voor het toekomstig gemeentelijk begrotingsbeleid worden gedraaid.

Voor-ingevuld

De test is voor iedere gemeente voor-ingevuld met de openbare gegevens over de balans eind 2021 en de primitieve begroting van de exploitatie 2023. Deze gegevens moeten met de balansstanden eind 2022 en bijgestelde begroting 2023 worden overschreven. Bij de test is een handleiding met een korte uitleg, invulinstructie en definities van de kengetallen. Bij de definities van de kengetallen zijn de bijbehorende signaalwaarden te vinden. 

Houdbaarheidstest met handleidingen